De ESCS-locatie is de plek waar nu het zwembad staat inclusief de voormalige sportvelden en -bebouwde ruimte van het afgebroken Euregionaal Sportcentrum. Deze locatie wordt aangegeven met de oranje lijn op de afbeelding.

Hoewel de plannen nog geen officiële status hebben (het gemeentebestuur heeft zich nog niet uitgesproken over het schetsontwerp), heeft GroenLinks wel meteen een aantal indringende vragen gesteld aan de projectontwikkelaar, zoals ten aanzien van de inspraak [1.] en draagvlak bij de inwoners, en de mer (milieu effect rapportage). 
Vervolgens heeft GroenLinks een duidelijk statement afgegeven, waarin “groene waarden centraal” als uitgangspunt wordt gesteld. De volledige tekst van het communiqué luidt als volgt:

  • Bij GroenLinks is de natuur in de meest veilige handen: alle plannen worden langs de groenrode meetlat gelegd. 
  • Je kunt er dus van op aan, dat ook de eventuele ontwikkelingen op de Schwienswei uiterst kritisch worden gevolgd. Meer natuur, en meer ruimte om iedereen daarvan te kunnen laten genieten vraagt om een eerlijke kans. 
  • Onlangs heeft projectontwikkelaar SmartProperty een plan gepresenteerd voor de bouw van een vakantiepark op de ESCS-locatie. We begrijpen de daardoor ontstane commotie, maar het plan heeft geen enkele status zolang niet het college zich daarover heeft uitgesproken.
  • GroenLinks heeft daarom ook meteen na de presentatie een aantal vragen (zie onderstaand) gesteld, om meer duidelijkheid te krijgen.
  • Zodra we een goed beeld hebben waar natuur en mens het meest mee gebaat zijn, zullen wij ons definitief standpunt over de Schwienswei bepalen.
  • Met de groenrode meetlat van GroenLinks een geruststellend perspectief. 

1. Overigens heeft de roep om inspraak inmiddels opgeleverd, dat het gemeentebestuur een enquête heeft uitgezet. Klik op de blauwe knop om deze vragenlijst in te vullen.

Schwienswei 2

Een ontwikkelaar heeft een plan opgesteld om dit terrein inclusief een groot deel van de Schwienswei om te vormen tot een "eco-leisurepark". De randen van de Schwienswei en dit park worden aangegeven met de groene lijn op de afbeelding.

De gemeente vindt het "belangrijk de ontwikkelaar een aantal voorwaarden mee te geven waarmee hij bij de uitwerking van de plannen rekening moet houden". 

Wij vinden jouw mening ook belangrijk en willen je ook vragen de lijst in te vullen.
Je hebt de mogelijkheid om duidelijk aan te geven of je tegen- of voor het plan bent, wat jouw mening is over aantasting van de Schwienswei en over het drukker worden van dit gebied en de directe omgeving. Ook kun je aangeven welke huidige faciliteiten van het zwembad je wilt behouden (verschillende binnenbaden/ buitenbaden).
De fractie zal de resultaten van de enquête analyseren en meenemen in het fractiestandpunt ten aanzien van deze ontwikkeling.

Hoewel geen misverstand kan bestaan over de opstelling van GroenLinks in “groene dossiers”, worden we bij herhaling bevraagd om ons standpunt te bevestigen. Wellicht heeft dat iets te maken met de tand des tijds, waarin de politiek steeds meer wordt gewantrouwd? Niettemin lijkt het goed om wat meer concreet in te gaan op de lokaal ingenomen standpunten.

Het eerste vertrekpunt voor de ontwikkeling van de ESCS-locatie kan worden ontleend aan het verkiezingsprogramma GroenLinks Sittard-Geleen 2018-2022.
In hoofdstuk 2 beschrijven we in algemene zin ons streven naar een groene en schone stad waar onze inwoners op een prettige wijze kunnen wonen, werken en recreëren. In 2.3 nader uitgewerkt dat we (om dieren in) de natuur de ruimte te geven, groene gebieden zoveel mogelijk op elkaar aansluiten en bij het ontwikkelen van gebieden direct rekening houden met de aanwezige natuurwaarden.

Daarnaast zien we ook een belangrijke taak weggelegd om bewoners nabij en betaalbaar te laten sporten: (1.3) GroenLinks wil dat de gemeente zorgt voor goede en betaalbare brede sportvoorzieningen die er zijn voor iedereen. Hiertoe dient dan ook het behoud van zwembad De Nieuwe Hateboer te worden gerekend.

Lijsttrekker, en huidig wethouder Kim Schmitz heeft dat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 uitgedragen (zie onder andere haar videoblog https://fb.watch/519OxPoDWt/)

Zwemmen

Vervolgens vinden we de inzet van GroenLinks terug in het Coalitieakkoord 2018-2022, waarin we (pag. 30) vanuit het oogpunt van gezondheidsbevordering het handhaven van een zwemvoorziening op De Nieuwe Hateboer steunen, mits financieel haalbaar en met cofinanciering.

Ten aanzien van de planvorming voor versterking van de vrijetijdseconomie (pag. 31) is gesteld, dat initiatief wordt genomen  voor een overleg tussen natuurorganisaties en ondernemers gericht op evenwicht tussen ambities en duurzaamheid.

Daarmee geven zowel het verkiezingsprogramma als het coalitieakkoord de richting aan, om tot herontwikkeling van de ESCS locatie in en rond de Schwienswei te komen, zonder aantasting van de groene waarden en gericht op behoud van een zwemvoorziening in Sittard-Oost.

Op dit moment (eind april 2021) zijn we in afwachting van een standpunt van het college. In de tussentijd wordt gewerkt aan een programma van eisen voor de herontwikkeling, waarbij ook de input van de inwoners nadrukkelijk wordt betrokken. En daarvoor is tijd en ruimte nodig, en dus ook geduld nodig. In elk geval is het bemoedigend te mogen constateren, dat er werk wordt gemaakt van ook de door ons gevraagde aandacht voor communicatie en inspraak. De enquête die onder onze inwoners is uitgezet, kende echter een ongelukkkige start. Het bouwen aan vertrouwen verloopt hierdoor uiterst moeizaam, maar de onderliggende intenties zijn oprecht.

De inspraak van de bewoners zal nadrukkelijk betrokken worden bij, en zwaar meewegen bij de definitieve standpuntbepaling.

Kortom, de fractie van GroenLinks ziet de resultaten van de enquête met bijzondere belangstelling tegemoet, en zal als geen ander de verdere ontwikkelingen met argusogen en met een gezonde dosis kritisch vermogen nauwgezet en op de voet volgen.

We zijn voornemens om binnenkort een moment van ontmoeting te organiseren met alle partijen die de Schwienswei een warm hart toedragen, om zo samen tot een gedragen vorm van herontwikkeling komen.