Dagblad De Limburger berichtte vandaag, dat er bij OCI Nitrogen in Geleen ook ammoniumnitraat wordt verwerkt, en vroeg zich af of wij ons in Limburg ook zorgen moeten maken.

De catastrofe in Beiroet en de in aangehaald persbericht geopperde zorgen zijn voor de fractie van GroenLinks aanleiding voor de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van het aangehaalde persbericht in Dagblad De Limburger van 5 augustus 2020? Kunt u dit bericht van commentaar voorzien, en de feitelijke juistheid ervan aangeven?
  2. Op welke locatie(s) en in welke hoeveelheden wordt er binnen onze gemeentegrenzen ammoniumnitraat opgeslagen en/of verwerkt?
  3. Welke zijn de ter plekke te onderkennen veiligheidsrisico’s van opslag en verwerking van ammoniumnitraat? Op welke wijze zijn deze vergund?
  4. Wanneer is de laatste risico-inventarisatie ter hand genomen, en wat waren daarbij de bevindingen?
  5. Geeft de ramp in Beiroet aanleiding voor nader onderzoek naar de veiligheidsrisico’s binnen onze gemeentegrenzen? Zo ja, welke stappen gaat u terzake ondernemen? Zo nee, waarom niet.
  6. Bent u bereid om uw bevindingen met de bewoners te communiceren? Zo neen, waarom niet

We zien beantwoording graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

mr. M.J.M. De Loo FA,

raadslid/fractievoorzitter GroenLinks.