Vandaag (24 juni 2021) nemen we een besluit over het bestemmingsplan en exploitatie plan voor zowel de nieuwe locatie als de vrijkomende locaties in de kernen van Grevenbicht en Obbicht, de deelprojecten. Ik heb namens de GroenLinks fractie al in de ronde aangegeven het van groot belang te vinden dat de raad nadrukkelijk betrokken blijft bij dit majeure project, ook financieel.

Het project met zo’n grote impact op de leefbaarheid van de inwoners van de kernen Grevenbicht en Obbicht is van strategisch belang voor alle kernen van onze gemeente. Onder andere ook strategisch omdat alleen de gemeente dit plan zou kunnen ontwikkelen waarna aanbesteding. Met daarbij tevens als motivatie de op te halen maatschappelijke en economische leereffecten die op andere plekken in Sittard-Geleen later kunnen worden gebruikt. Zoals de wethouder al in de ronde aangaf kan het college bij een positief raadsbesluit na vandaag de aanbesteding gaan beginnen en betreft het beschikbaar budget van 10 miljoen een taakstellend budget. Mocht er sprake zijn van financiële overschrijding dan zal het programma van eisen moeten worden aangescherpt en onze fractie vind het aan de raad om daarover te besluiten. 

De GroenLinks fractie wil met ons ingediend amendement -toevoeging van beslispunt 8- zogezegd korter op de bal kunnen spelen met dit dossier om maar een voetbalterm te gebruiken. De wethouder gaf tijdens de raad er geen bezwaar tegen te hebben het project als groot project te oormerken. 

Ik vind het in het kader van de nieuwe bestuurscultuur nog fundamenteler, namelijk dat de raad dichter bij besluitvorming staat als het om kaderstelling en programma van eisen gaat van deze grote ontwikkelingen. Daarnaast is het aan de raad om over grote projecten te besluiten zoals de heer Mastenbroek van het CDA tijdens de ronde terecht opmerkte en de wethouder ook meteen bevestigde. Ook het CDA vind dat de raad dit project aan zou moeten sluiten bij de regeling grote projecten. Vandaar dat ik samen met de heer Mastenbroek van het CDA het amendement indien. De fracties D66 en GOB hebben aangegeven het amendement mee in te dienen. Wellicht kan de wethouder nog aangeven wat een en ander betekent voor de kaderstelling in de raad, klopt het dat een onverhoopte aanpassing van een programma van eisen in alle gevallen terug bij de raad komt nadat eerst in de commissie begroting en verantwoording de voortgang is behandeld?

Kan de wethouder aangeven of vrijliggende fietspaden in het plan en de aanbesteding straks worden meegenomen? Is dat eigenlijk ook niet aan de raad om daarover te beslissen? Want dat er vrijliggende fietspaden komen is in het kader van veiligheid en meer gebruik van niet gemotoriseerd verkeer van belang voor GroenLinks. Tenslotte verneem ik graag of er bij aanbesteding meer duurzaamheidsmaatregelen eisen worden gesteld aan de nieuwe accommodatie dan BENG of ENG (bijna energie neutraal gebouwd of energieneutraal gebouwd). Ik denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen op de verschillende gebouwen maar ook aan groene schoolpleinen. Wat zijn de ambities van de wethouder hierin en langs welke meetlat wordt de nieuwe accommodatie gelegd straks?