Het politieke zomerreces is begonnen. Voor de kersverse fusiefractie van GroenLinks en PvdA een goed moment om terug te blikken. Hieronder een verslag van de coalitievorming in Sittard-Geleen, met als uitkomst dat GOB en CDA zonder onze fractie een coalitie hebben gevormd. Op 7, 12 en 13 juli zijn in de gemeenteraad de nieuwe wethouders geïnstalleerd en zijn belangrijke thema’s besproken. Ook daarover kun je in dit artikel de inzet van de fractie GroenLinks-PvdA teruglezen. Het gaat met name om de forse kostenoverschrijding bij de vernieuwbouw van Glanerbrook, over het beoogde vakantiepark tegen de Schwienswei aan, onze inzet om het GFT in de zomermaanden vaker op te laten halen en de aandacht die we doorlopend vragen voor problemen die steeds meer inwoners zullen ervaren om de energierekening te kunnen betalen. Ook waren we aanwezig bij een informatieavond over de nieuwbouwplannen bij de Baenje in Sittard.

Wij wensen iedereen een mooie zomer toe!

Marco Schipper, Paul Kubben, Felicitas Crutzen, Jos Jansen, Annelies Wielders, Math de Loo, Danjo Wertz, Tom Baars en Kim Schmitz

Terugblik coalitieonderhandelingen

Marco Schipper heeft tijdens de raadsvergadering namens de fractie het woord gevoerd over de coalitievorming. De inzet van GroenLinks-PvdA was duidelijk: kiezers hebben een stevig mandaat gegeven aan beide partijen. Samen sterk met zeven zetels (even groot als het CDA) was onze insteek om een brede coalitie met GOB en CDA te vormen. GOB had immers op de verkiezingsavond aangegeven een brede coalitie te willen vormen. In de praktijk bleek dit toch anders te zijn. Heel anders.

Verschillen van opvatting over slechts enkele onderwerpen, zoals de windmolens in Holtum en het beoogde vakantiepark tegen de Schwienswei, werden door GOB en CDA opgeblazen. Natuurlijk moesten er over deze meningsverschillen meerdere gesprekken plaatsvinden. Maar dan moet er wel een oprechte wil zijn om met elkaar aan te slag te gaan. Zoals Marco aangaf in zijn betoog: “daar heb je bruggenbouwers voor nodig”. Juist omdat er een unieke situatie is ontstaan in Sittard-Geleen: GOB en CDA hebben weliswaar samen een hele krappe meerderheid in de raad (20 van de 37 zetels), maar kregen maar 46% van de uitgebrachte stemmen achter zich. Feitelijk een minderheidscoalitie dus. Juist dan moet je als GOB en CDA oprecht met een grote politieke factor als GroenLinks-PvdA in gesprek gaan. Alle overige fracties in de gemeenteraad hebben 1 of 2 zetels.

Wij zijn altijd uitgegaan van onze kracht. We hebben een stevig mandaat van de kiezers gekregen. GroenLinks is van 4 naar 5 zetels gegaan (met lijsttrekker Kim Schmitz als absolute koploper met 3442 voorkeursstemmen) en PvdA van 1 naar 2 zetels (met lijsttrekker Paul Kubben ook in de top-5 van lijsttrekkers). Een coalitie van GOB-CDA-GroenLinks/PvdA zou het meest recht zou hebben gedaan aan de verkiezingsuitslag.

Op 12 juli bespraken we het “raadsakkoord van GOB en CDA”. Het idee om tot een raadsakkoord te komen is nog wel sympathiek: in een versnipperd politiek landschap is de poging om raadsbreed op een aantal punten consensus te bereiken, in het belang van de inwoners, zo gek nog niet. Maar dan moet je het wel ook echt een proces en akkoord van de hele raad laten zijn. En daar zijn GOB en CDA faliekant de mist in gegaan. Twee keer twee uurtjes hebben we bij elkaar gezeten. En dat werd dan “een intensief proces” genoemd. Als snel kregen wij door dat er wel mooie woorden in stonden over sociale veerkracht en ecologische veerkracht. Maar als het op de uitvoering aankomt, had toch telkens de economische insteek de overhand. Kijk naar de discussie over wel of geen vakantiepark tegen de Schwienswei: wij blijven van mening dat er al zo veel economische bedrijvigheid is in Sittard-Geleen, dat je op deze plek ook een keer voorrang kunt geven aan natuurontwikkeling. Daar staan wij voor en daar blijven wij voor strijden!

Kijk hier het betoog van Marco terug op 13 juli terug over het coalitieakkoord van GOB en CDA (vanaf 2:19:30).

Kijk hier het betoog van Marco op 12 juli terug over het raadsakkoord (vanaf 2:10:57).

Glanerbrook en de financiën van de gemeente

Glanerbrook gaat in plaats van afgerond 50 miljoen zo’n 75 miljoen kosten. Plus nog eens een forse verhoging aan het bedrag dat de gemeente, wij inwoners dus, jaarlijks kwijt zijn. Voorop staat dat onze fractie sport en bewegen voor iedereen van groot belang acht. Dat de gemeente geld investeert in een sportaccommodatie, is voor ons dus ook logisch. Het betreft een publiek belang. Als het gaat om Glanerbrook, zouden wij het liefst zien dat alles gerealiseerd kan worden. Maar niet tegen elke prijs, in het belang van de financiële draagkracht van onze gemeente. Want hoogmoed komt voor de val. En drie keer raden welke inwoners het hardst vallen als we door dit soort hoogmoed over enkele jaren weer flink moeten bezuinigen: de meest kwetsbare inwoners met het laagste inkomen.

Paul Kubben heeft namens de fractie het woord gevoerd tijdens de ronde van 7 juli. En bij de behandeling van de financiële stukken van de gemeente op 12 juli in de raad hebben we dit onderwerp prominent naar voren gebracht. Samen met vijf andere fracties hebben we verschillende scenario’s aan het college voorgelegd. De wethouder heeft toegezegd deze scenario’s door te rekenen en na de zomer dit in de raad te bespreken. Deze brief is hier terug te lezen: https://sittardgeleen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/0c0376b5-f…

Kijk hier het betoog van Paul op 12 juli terug over de financiële stukken (vanaf 1:20:35).

Onze inzet voor wekelijks ophalen GFT in de zomer

Tijdens de raad van 12/13 juli is onder andere ook het uitvoeringsplan 'van afval naar grondstof' besproken. Jos Janssen heeft namens onze fractie een amendement ingediend, met als doel om gedurende de zomermaanden juni, juli en augustus wekelijks gft afval op te halen (in plaats van twee wekelijks zoals nu het geval is). Minder last van stank en ongedierte, minder restafval omdat er ook de zomer veel in de tuin gewerkt wordt en mensen nu niet de gft bak kunnen gebruiken omdat die vol zit. En dat niet alleen; er hoeft minder vaak naar de milieustraat te worden gereden en er wordt meer en beter gescheiden. Een win-win-win situatie wat onze fractie betreft!

Het amendement is helaas verworpen. Voor stemden GroenLinks-PvdA, D66, PVV, FVD, SPA , Lokaal Sittard-Geleen Born en Stadspartij (14 stemmen). Tegen stemden GOB, CDA, PIT en VVD (21 stemmen). Twee raadsleden waren afwezig. Lees hier het bericht op sittardgeleennieuws.nl: https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20220717/gft-afval-wordt-in-de-…

Kijk hier het betoog van Jos op 12 juli terug (vanaf 41:06)

Informatieavond over de Baenje

Op 20 juli waren Annelies Wielders en Danjo Wertz namens onze fractie aanwezig bij de informatieavond over de Baenje. ZoWonen wil de huidige plek in Sittard (in opdracht van Zuyderland) slopen en nieuwbouw neerzetten. Een van de buurtbewoners is een architect, weliswaar gepensioneerd, maar nog niet in rust, heeft namens omwonendengroep Wijwonen een alternatief plan geschetst.

Los van hoe de nieuwbouw er uiteindelijk uit gaat zien valt onze fractie het volgende op: ook hier is (net als bij andere thema’s zoals vakantiepark bij de Schwienswei) burgerparticipatie ver te zoeken.

De informatieavond bestond uit drie presentaties. In de eerste presentatie is onder andere het volgende aan bod gekomen:

1. Nieuwbouw (van ZoWonen in opdracht van Zuyderland) wordt 4 en 6 hoog met platte daken. De huidige Baenje is 3 hoog met een schuine daken.

2. Nieuwbouw doet geen recht aan de omgeving, vormt geen geheel met de omliggende woningen.

3. De hoogste gebouwen van de nieuwbouw worden 2,6x zo hoog als de omliggende woningen, waarbij de huidige Baenje maximaal 1,5x zo hoog is.

4. Er is sprake van overschrijding van afspraken volgens het bestemmingsplan.

a. Bouwhoogte max 12m wordt resp. 16,4 en 23,4 m.

b. Goothoogte max 9m wordt resp. 13,8 en 20,8 m.

5. D.m.v. kruimelgevalprocedure wordt de gemeenteraad buitenspel gezet. Kruimelgevalprocedure is niet aan de orde omdat de overschrijding behoorlijk groot is.

De fractie GroenLinks-PvdA staat in nauw contact met de bewoners van Baenjehof. 

De huidige bewoners van Baenjehof zijn bang dat vertraging van de nieuwbouw leidt tot ongewenste gevolgen. De bewoners staan te popelen om de voorzieningen die behoorden bij Baenjehof terug te ontvangen zodra de nieuwe Baenje klaar is. 

Ook speelt er onduidelijkheid in afwegen van belangen van de bewoners van de wijk en de bewoners van Baenjehof. Het is maar de vraag of wijkbewoners en Baenje bewoners tegenovergestelde wensen hebben. Zo hebben beide groepen momenteel last van de onrust rondom de leegstaande Baenje.

Wat er in ieder geval bij beide groepen speelt is dat zij zich niet voldoende gehoord voelen door ZoWonen, Zuyderland en door de gemeente. Ook missen ze informatie of krijgen ze die te laat.

Al met al vraagt de gewenste ontwikkeling op de locatie Baenje een stevigere regierol van de initiatiefnemers ism de gemeente.

Wij beraden ons nog in de fractie over het in te nemen standpunt over deze plannen.