In de eerste plaats wil ik namens de GroenLinks fractie de wethouder feliciteren met de aanstelling van het duo Gijsje van Honk en Joeri Wilbers die de transitie in Domijnen gaan leiden. Beide zijn gepokt en gemazeld in de culturele wereld en brengen een mooi netwerk en veel ervaring mee, wat vertrouwen geeft bij de noodzakelijke verandering van het cultuurbedrijf.
Ik ben blij met deze opdrachtformulering en dat terwijl ik volgens de wethouder in februari nog veruit het meest kritisch was. De situatie is nu wel heel anders. De regie komt eindelijk, eindelijk .. terug bij de gemeente door strategisch opdrachtgeverschap richting de Domijnen en dat was en is heel, heel .. hard nodig.

Er is meer reden tot vreugde, naast de aanstelling van een nieuwe directie en de sturende rol van het college. Met de opdrachtformulering wordt focus en richting en gegeven aan wat de Domijnen zou moeten doen op basis van meetbare en concrete indicatoren, output zoals het wordt genoemd op publiek en publiekstevredenheid, culturele performance en economisch presteren. 

De tabel in de opdrachtformulering van BMC met uitwerking in deelopdrachten, beleidskaders, acties en indicatoren maakt dat we de transitie in cultuur kunnen monitoren en bijsturen als raad en dat is goed. Ik tel liefst 16 indicatoren waarlangs de verbetering plaats kan en moet vinden. Toch mis ik er nog 1. Op initiatief van de DNA fractie is op 14 november unaniem een motie aangenomen om in 2020 een onderzoek te doen naar een eigentijdse versie van het straattheater. Dat is wellicht door corona vorig jaar niet gelukt maar hoe zit het dit jaar en hoe wordt daarin de verbinding gelegd naar de domijnen?

Waar en hoe krijgt cultuureducatie op lagere en middelbare scholen een plek in de tabel met prestatie indicatoren, ook al is dat strikt genomen geen taak en verantwoordelijkheid van de Domijnen? Dat is iets anders dan het scouten op talent wat ook belangrijk is. Graag een reactie van de wethouder. Dan de schouwburg. Dat die een belangrijke rol moet vervullen in de prioritering van de transitie snap ik heel goed, dat is immers een bovenregionale cultuurtempel en icoon voor de stad. Een onduidelijkheid vind ik nog wat er onder ‘spraakmakende makers ‘ wordt verstaan. Culturele makers hebben we immers genoeg in onze gemeente en daar mogen we best trots op zijn. Wellicht kan de wethouder aangeven waar we dan aan moeten denken. 

Wat ik mis in de opdracht is de procesmatige en controlerende rol van de raad. Waar en hoe wordt die in positie gebracht? Een keer per jaar bijpraten is in de ogen van de GroenLinks fractie veel te weinig. Wij denken eerder aan de kwartaal programma rapportages en aan thema sessies cultuur voor de raad om de raad hier beter in bij te gaan betrekken. Daar zou ook de meerjarige exploitatieraming van de Domijnen bij betrokken moeten worden, lijkt me en wellicht dat die raming eerst in de commissie begroting en verantwoording opgepakt wordt. Ook hier had ik graag een toezegging van de wethouder op. 

De transitie vormgeven in een holding met diverse dochters lijkt logisch en biedt vanuit financiele overwegingen perspectief. Wat ik nog onduidelijk vindt is de profilering. Kan de wethouder bevestigen dat ‘De Domijnen’ niet meer zal worden gebruikt als uithangbord? De naam ‘De Domijnen‘ zegt de inwoners van onze stad immers niks, Stadsschouwburg, Poppodium Volt en het Filmhuis zeker wel. Dan het gemeentelijk archief. Dat is een wettelijke taak van de gemeente . Het op afstand zetten van het archief richting de domijnen levert eigenlijk alleen maar extra onnodige risico’s op. Ik heb dat vorige keer al aangegeven en nog steeds wordt dit als een belangrijke taak van de Domijnen gezien. Kan de wethouder uitleggen waarom.

Tenslotte wil ik graag van de wethouder vernemen hoe de Domijnen win-win-situaties kan en wil creëren met de andere stakeholders waar op 11 februari mee gesproken is, zoals het succesvolle Laagland Theater, Pop in Limburg, Ad Mosam, Cinesud, Karroesel en The Breakfastclub. Ik mis hier overigens Pitboel Theater in als belangrijke speler, ook dat kan de wethouder toelichten denk ik.