Constaterende dat:

• Het voormalige V&D gebouw aan de Markt van Sittard na verwerving door de gemeente in ieder geval vóór 31 december 2021 getransformeerd of gesloopt moet worden;

• Hierdoor 12.000 m² bvo detailhandel uit het centrum van Sittard wordt gehaald;

• De verwerving van het voormalige V&D-gebouw plaats vindt in het kader van de afspraken met de Provincie, zoals vastgelegd in de herijkte Provinciale subsidiebeschikking voor de stedelijke ontwikkeling centrum Sittard;

• Door het College voorgesteld wordt het gebouw en de locatie in beheer te houden tot besluitvorming over de herontwikkeling in het kader van de toekomstvisie 2030;

• Het uitgangspunt van het College vooralsnog is; herontwikkeling van het voormalige V&D-gebouw en doorstoten van de locatie naar de markt;

• Er al diverse ontwikkelaars zich hebben gemeld met initiatieven voor herontwikkeling.

Overwegende dat:

• Het voormalige V&D-gebouw aan de Sittardse Markt met haar markante gevel een icoon en begrip is voor inwoners van onze gemeente;

• Het stadsvisie traject input moet opleveren ten aanzien van de ontwikkeling van de binnenstad van Sittard;

• Naar verwachting zeer veel inwoners uit Sittard-Geleen en de regio Westelijke Mijnstreek betrokken willen zijn bij de gewenste herontwikkeling van de voormalige V&D-locatie;

• Beginspraak een belangrijk democratisch uitgangspunt is bij mogelijke herontwikkeling van de V&D-locatie;

• De gemeenteraad op basis van de stadsvisie en de bijdragen van inwoners de randvoorwaarden moet vaststellen ten aanzien van de ontwikkeling van het V&D-gebouw.

Verzoekt het College:

1. Parallel aan het traject van de stadsvisie, een proces te organiseren van beginspraak door inwoners en ondernemers uit Sittard-Geleen ten aanzien van de herontwikkeling van het voormalige V&D-gebouw;

2. De gemeenteraad te betrekken bij het proces van beginspraak.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Jos Janssen, raadslid GroenLinks

Deze motie wordt mede ingediend door D66 en PvdA.