De vele reacties in aansluiting op onze bijna raadsbreed aangenomen motie van juli vorig jaar, waarbij we nadrukkelijk om betrokkenheid van de raad en de samenleving hebben bepleit, laten zien dat deze plek aan de Markt van Sittard betekenisvol is voor onze inwoners. Sommige van die inzendingen zijn volgens onze fractie interessant en goed doordacht, andere helemaal niet, bijvoorbeeld als het om retail gaat.

Ik ben benieuwd naar het afwegingskader en de weging van het college die ertoe heeft geleid om de voorkeur te geven aan de voorliggende variant in het Huis voor de Markt. Zo’n afwegingskader maakt de besluitvorming bij beoordeling van de diverse inzendingen ook transparant. Ik kan me voorstellen dat het afwijzen van retail en het belang van openbare en maatschappelijke functies en inclusiviteit daarin zwaar meegewogen worden, naast een budgettair neutrale businesscase maar er zijn wellicht ook andere criteria. Is de wethouder het met me eens dat feitelijk de raad hierover moet gaan in haar kaderstellende rol?

Er zijn nog een aantal open eindjes die bij de herontwikkeling meegenomen moeten worden. Het creëren van een parkeeroplossing in de bestaande parkeergarage leidt tot een toekomstig exploitatievraagstuk met risico’s voor de gemeente. Wordt dat ook aanbesteed en zo niet, hoe worden die risico’s afgedekt? Hoe zit het met de financiele afweging voor openbare toiletten en fietsenstalling in de kelder van het gebouw? Dat kan toch in de aanbesteding als eis meegenomen worden? Hoe zit het met eisen aan een groene openbare ruimte bij het gebouw? Aan hoeveel appartementen moeten we denken, huur of koop en aan welk programma wordt daarbij gedacht? Onze fractie is verheugd dat het college zowel de ontwikkeling als de realisatie zo duurzaam mogelijk wil bij selectie en gunning met koppeling aan de Global Goals. Overweegt het college in het kader van duurzaamheid ambities bij herontwikkeling eveneens te zorgen voor hoge duurzaamheid standaarden?

Voor wat de ambtelijke en bestuurlijke huisvesting betreft zou in het voorliggend raadsvoorstel worden opgenomen dat de in 2017 raadsbreed aangenomen GroenLinks motie - waarbij kostenoverschrijding van 50.000 euro of meer moet worden gemeld aan de raad. Ik heb dat niet kunnen ontdekken. Ik ga er vanuit dat dit nog steeds geldt en verneem graag een bevestiging van de wethouder .

Ik stel me overigens namens de GroenLinks fractie beschikbaar voor de ambtelijke werkgroep huisvesting. Wordt deze werkgroep ook betrokken in de financiele voortgang? Tenslotte verneem ik graag van de wethouder of deze werkgroep ook betrokken gaat worden in de nog op te stellen stedenbouwkundige visie Steegpark, de gebiedsontwikkeling van het vierde kwadrant Dobbelsteen voor wat betreft het Walramgebouw, de onderhandeling met Zuyderland over het voormalige gemeentehuis en transformatie van het Veiligheidshuis aan de Geleenbeeklaan.