Door een raadsbesluit op het afwegingskader voor grootschalige opwek op zon en wind in april hebben we al belangrijke stappen daartoe gezet. Andere mogelijkheden dan zon en wind is in onze gemeente vooral het HGN via de restwarmte van Chemelot en de BES (Biomassa Energie Centrale). Daarmee komen we al een heel eind. Wij vinden het wel zeer teleurstellend dat de huidige wetgeving tekortschiet om gemeenten effectief te ondersteunen bij het effectief opschalen van de aanleg van collectieve warmtesystemen.
En we hebben ook nog wat vragen.

In het coalitieakkoord is aangegeven dat we in 2040 een energie - en klimaatneutrale gemeente willen zijn. Mijn vraag aan de wethouder is, wat verstaan we daar dan precies onder en hoe gaan we de voortgang in het bereiken van die doelen monitoren? Belangrijk is volgens de GroenLinks fractie een plan van aanpak voor het isolatie programma op woningen en bedrijven, want conform de trias energetica is het besparen op energie de belangrijke 1e stap. Wij vernemen graag van de wethouder hoe in een communicatie plan breed op isolatie van de gebouwde omgeving wordt ingestoken in onze gemeente en dan bedoel ik echt veel breder dan het project dubbel duurzaam. Ook vraagt onze fractie zich af of de kennis die wordt opgedaan met het WKO systeem in het Zuyderland ziekenhuis niet effectief kan worden gedeeld met andere grote organisaties in Sittard-Geleen die zo’n systeem zouden overwegen. Uit de tabel inventarisatie warmetebronnen blijkt dat er in onze gemeente voor vrijwel alle grotere bedrijven geldt dat de haalbaarheid nader moet worden bepaald. Kan dat niet wat voortvarender? 

Van de 1,3 miljoen euro aan rijkssubsidie voor de RES Zuid Limburg is inmiddels 8 ton uitgegeven. Graag hoor ik van wethouder Schmitz waar de 8 ton aan subsidie is uitgegeven en of de raad ervan op aan kan dat de beschikbare 1,3 miljoen voldoende is voor alle zuid Limburgse gemeenten om de RES doelen te realiseren. Ik. Ook zou ik willen weten wat er van die 1,3 miljoen euro of anderszins specifiek beschikbaar is voor participatie via energie coöperaties of andere initiatieven en hoe daarmee wordt bijgedragen aan het streven om minimaal 50% van de duurzame opwek in eigendom komt van de lokale omgeving (inwoners en bedrijven). 

Waarom heeft Sittard-Geleen er niet voor gekozen om actielijnen op te zetten langs industrie, gebouwde omgeving, de eigen organisatie en mobiliteit zoals dat in Maastricht het geval is, en zou dat niet alsnog een goede strategische keuze zijn? Hoe staat het overigens nu met de pilot voor de 8 gemeentelijke gebouwen? We horen er niks meer over. Wat zijn verder de ambities in de energie bijdrage van gemeentelijk vastgoed in het kader van de RES?
Graag ook op deze vragen een reactie van de wethouder.