Hieronder staat het persbericht dat Jos Janssen namens de fractie schreef, daaronder staan de vragen.

Ben je ook tegen de kap van deze eiken, teken dan de petitie: https://www.petities.com/na_het_sterrebos_geen_verdere_vernietiging_van_natuur_meer_voor_vdl_born

Persbericht:

De fractie van GroenLinks/PvdA betreurt het dat we bij VDL-Nedcar de afgelopen maand getuige zijn geweest van het grootste massa-ontslag na de mijnsluitingen. Inspanningen om via het aantrekken van 2 nieuwe opdrachtgevers de automobielsector in deze regio te versterken zijn mislukt. Helaas hebben bestuurders van provincie en gemeente het destijds nagelaten om als voorwaarde voor de kap van het Sterrebos harde garanties te eisen op nieuwe opdrachtgevers.

De trieste balans is nu: en de banen weg bij VDL-NedCar en het Sterrebos voor niks gekapt!

Nu er geen perspectief meer is op nieuwe opdrachtgevers in de automobielsector voor VDL-NedCar ontstaat er volgens de fractie van GroenLinks-PvdA ook een nieuwe situatie voor de bij het PIP vastgelegde gebiedsontwikkeling rond VDL-NedCar.

De voorziene omlegging van de N276 richting Nieuwstadt, om daarmee ca 15 ha nieuw bedrijventerrein als yard aan het VDL-NedCar terrein toe te voegen, is wat ons betreft niet meer nodig.

Daarmee voorkomen we het kappen van nog eens 400 volwassen eiken die nu in een, deels zelfs dubbele, fraaie laanstructuur staan langs de N276. Doorgaan op de ingeslagen weg zou betekenen dat we na de onnodige kap van het Sterrebos nog eens een tweede groene blunder begaan door 400 bomen te kappen terwijl de grondslag waarvoor is komen te vervallen.

In de samenleving is ook onrust ontstaan over doorgang van plannen om de N276 alsnog te verleggen en daarmee samenhangend over te gaan tot kap van 400 volwassen eiken.

Er is inmiddels een burgerinitiatief opgestart met een petitie om de verantwoordelijke bestuurders op te roepen de plannen aan te passen en om de N276 niet om te leggen. Daarmee kan de provincie de geraamde €50,9 miljoen voor asfalt-infrastructuur ook anders besteden.
Tijdens de Statencommissie voor Economie en Algemene Zaken op 22 maart heeft verantwoordelijk gedeputeerde Satijn gemeld dat komende maanden intensieve gesprekken met VDL-NedCar gevoerd gaan worden ook over de voorgenomen gebiedsontwikkeling. VDL-NedCar kan ook niet meer voldoen aan de voorwaarde in de overeenkomst met de provincie om minimaal 6000 arbeidsplaatsen te realiseren.
De GroenLinks/PvdA fractie constateert dat zowel vanuit de burgers ( petitie), natuur- en milieuorganisaties als vanuit de politiek steeds meer stemmen opgaan om af te gaan zien van de omlegging van de N276 om daarmee ook kap van 400 volwassen bomen te voorkomen. In
Echt-Susteren heeft de GroenLinks fractie ook al een oproep gedaan aan het College van B&W om bij de provincie aan te dringen op herziening van de plannen. Wij willen een soortgelijke oproep doen aan ons College. Het hele terrein maakt immers onderdeel uit van het grondgebied van Sittard-Geleen. In bijgaande schriftelijke raadsvragen treft u die oproep ook aan.

In de concept Omgevingsvisie Sittard-Geleen worden hele mooie passages gewijd aan het belang van de ecologische veerkracht. Het zou wat de fractie van GroenLinks/PvdA van Sittard-Geleen betreft mooi zijn als we die mooie woorden over het belang van ecologische waarden en versterken van biodiversiteit ook gepaard laten gaan met herkenbare daden. En dat betekent voor de voorziene gebiedsontwikkeling rond VDL-NedCar wat ons betreft:

✔ Géén kap van 400 volwassen bomen langs de N276

✔ Het nu niet meer noodzakelijke voorziene nieuwe bedrijventerrein tussen de N276 en de Geleenbeek ( voorzien als yard) nu in overleg met de Provincie, Waterschap en gemeente Echt-Susteren inrichten als groene zone. De provincie is druk op zoek naar ruimte voor uitvoering van haar doelstellingen in het kader van haar bossenstrategie en natuurversterking in Limburg. Dit gebied kan daar dan zonder dat we landbouwgronden opofferen daarvoor prima dienst doen!

Ter informatie de heden ingediende schriftelijke vragen namens de GroenLinks/PvdA fractie in Sittard-Geleen.

 

De ingediende vragen:

Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Sittard-Geleen

Sittard, 25 maart 2024

Betreft: VDL- Nedcar omgeving

Geachte voorzitter,

Op vrijdag 22 maart vond in de vergadering van de Statencommissie Economie en Samenleving van Provinciale Staten Limburg bespreking plaats van de voorgenomen investeringen in de directe omgeving van VDL- Nedcar. Nu VDL-Nedcar de productie van auto's gestopt is, komen die voorgenomen investeringen in een ander daglicht te staan. Het is volgens GroenLinks/ PvdA te verwachten dat VDL- Nedcar de komende jaren niet zal voldoen aan de voorwaarden die in het addendum bij de anterieure overeenkomst worden gesteld. Een No-Go besluit zou kunnen betekenen dat het mandaat in planologische besluitvorming weer bij de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren zou komen te liggen.

De GroenLinks/ PvdA fractie van Sittard-Geleen wil in het verlengde daarvan de voorgenomen kap van circa 400 eiken langs de N276 tussen Tuincentrum De Hazelaar en de voormalige manege Katsbek zien te voorkomen. De provinciale weg N276 doorsnijdt hier de gemeente Sittard-Geleen. Deze laanstructuur is een ecologische corridor bestaande uit 400 volwassen eiken die niet te compenseren zijn met enkele jonge boompjes. Na de nodeloze kap van het Sterrebos zal de kap van deze laan een sterk negatieve invloed hebben op niet alleen de groene uitstraling maar ook op de biodiversiteit van dit gebied en leiden tot verhoging van hittestress en extra verdroging in de directe omgeving.

1. Is het college Sittard-Geleen in gesprek met GS van de provincie om de follow-up van een Go /No-Go besluit over de voorgenomen investeringen te bespreken? Indien ja, is duidelijk wat een No-Go zou betekenen voor de directe omgeving van VDL-Nedcar in Sittard-Geleen?

2. Is het college bereid om op zeer korte termijn bij Gedeputeerde Staten aan te dringen om af te zien van de aanpassingen aan de infrastructuur rondom VDL-Nedcar en dan met name af te zien van het verleggen van de N276 waarmee een prachtige laanstructuur met 400 bomen onnodig verloren zou gaan? Zo nee, waarom niet?

Nu er geen enkel perspectief meer is op het binnen halen van 2 opdrachtgevers voor het bouwen van auto’s en de eerder geraamde 6000 banen wordt ook niet meer voldaan aan een van de harde voorwaarden in de overeenkomst met de provincie om € 50,9 miljoen te investeren in de omlegging van de N276. Als dat plan inderdaad van de baan gaat en we ook de kap van 400 volwassen bomen voorkomen vervalt ook de noodzaak om het gebied tussen de N276 en de Geleenbeek in te richten als Yard voor de verlading van auto’s. Wat de GroenLinks/ PvdA fractie betreft zou serieus bekeken moeten worden of we dit nu niet meer noodzakelijke nieuwe bedrijventerrein kunnen inrichten als groene zone waarmee we de bedrijvenlocatie NedCar ook goed kunnen afschermen van de woonbebouwing van Nieuwstadt. Vergroten van het groenoppervlak in onze gemeente voorziet ook in versterking van de ecologische veerkracht en biodiversiteit.

3. Is het College van B&W bereid om in overleg met de Provincie, Waterschap en gemeente Echt-Susteren te gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit nu vrijkomende gebied langs de Geleenbeek te gaan herinrichten als stevige groene corridor tussen de VDL-NedCar bedrijvenlocatie en de woonkern van Nieuwstadt? Zo nee, waarom niet?
In de raadsvergadering van 13 december 2023 in Sittard-Geleen is een besluit genomen omtrent deelname van onze gemeente door 2 wethouders van het college aan de stichting Groenfonds Omgeving VDL Nedcar. Daaruit werd bekend dat een bedrag van € 800.000 beschikbaar zou zijn voor projecten in de directe omgeving van VDL-Nedcar boven de wettelijke natuurcompensatie.

4. Is inmiddels bekend aan welke projecten dat bedrag zal worden besteed? Indien nee, wanneer kan de raad informatie hierover verwachten?

5. Nu Katoen Natie vergevorderd is met de bouw van een bedrijfshal op het IPS, naast Mitsubishi Motors Europe BV, wil de GroenLinks/ PvdA fractie weten wanneer de groenstrook langs de N276 wordt aangeplant. Wanneer is dat dus het geval? Wie moet zorgen voor deze aanplant? Is het college bereid om over te gaan dan wel aan te dringen op spoedige aanplant, met de soorten (veel hulst) die reeds zijn afgesproken? Zo nee, waarom niet?

6. Hoe staat het college tegenover de realisatie van een vierpuntsaansluiting ter vervolmaking van de huidige halve aansluiting van de N297 op de Nusterweg/Sittarderweg?

7. Wat is de stand van zake t.a.v. een geplande voetgangersbrug over de N297 ter hoogte van de Limbrichterweg (zie kaartje onder de tekst)?

In afwachting van uw reactie binnen de daarvoor gestelde termijn, namens de fractie van GroenLinks/PvdA.

Jos Janssen, raadslid GroenLinks/PvdA

 

Voetgangersbrug