1. Klopt het dat het project Bijenoase op de lange baan is geschoven?
   
 2. Zo ja, wat is hier de reden van?
   
 3. Projecten zoals de Bijenoase zijn geen overbodige luxe maar bittere noodzaak aangezien onze gemeente tot de meest versteende gemeentes van Nederland behoort. Is het college het met de GroenLinksfractie eens dat er geen tijd te verliezen is om een nog verdere teruggang van de biodiversiteit te stoppen?
   
 4. In de Toekomstvisie staat duidelijk dat biodiversiteit en burgerparticipatie tot de essentiële doelen van onze gemeente behoren. In dit project komen beiden bij elkaar. Ook is er een unaniem aangenomen motie tav bijen (Blije Bijen aangenomen november 2020) die pleit voor een grotere inzet op dit vlak. Is het college het met de GroenLinks fractie eens dat wanneer dergelijke initiatieven voortijdig stranden in bureaucratie de welwillendheid en betrokkenheid van onze inwoners onnodig op de proef worden gesteld?
   
 5. Ten aanzien van het groenonderhoud buiten de bebouwde kom is er maar een schamel budget gereserveerd van 65.000,- euro en dit bedrag zou tevens nog niet goedgekeurd zijn? Allereerst de vraag of deze informatie nog juist is? En zo ja, dan is de speelruimte voor een gedegen benadering van de biodiversiteitsproblematiek uiteraard te klein. Ziet het college een mogelijkheid om het groene gehalte van ons buitengebied de financiële ruimte te geven die het nodig heeft en verdient?
   
 6. Nu het project Bijenoase niet van de grond is gekomen hoe is het college van plan om de unaniem aangenomen motie ten uitvoer te brengen?

 

Namens de GroenLinks fractie,

Gitane Dumernit, raadslid