We hebben geen tijd te verliezen om over te schakelen van fossiele naar duurzame energie. We staan met z’n allen voor de enorme opgave om de klimaatcrisis te bestrijden. Zonne-energie is een van de mogelijkheden die we willen inzetten om ook lokaal een stevige steen bij te dragen aan de klimaatdoelen uit het Parijs-akkoord.

Enerzijds dient zonne-energie op de vele daken die beschikbaar zijn opgewekt te worden. Gelukkig hebben al duizenden inwoners zelf gekozen voor zonnepanelen en gaan de woningcorporaties voor huurders aan de slag. Verder kunnen panelen op nog beschikbare bedrijfspanden, scholen, sporthallen zonnepanelen geplaatst worden.

Willen we in 2030 het doel halen om zeker 50% van het energieverbruik van onze huishoudens en het midden- en kleinbedrijf in Sittard-Geleen op te wekken met schone energie, dan dienen er ook een aantal zonne-weides gerealiseerd te worden.

We stellen daarbij een aantal voorwaarden:

  • Zonneweides kunnen een plek krijgen op landbouwgronden in stadsrandzones. Dit zijn overgangszones tussen stad en platteland.
  • Zonneweides dienen landschappelijk te passen in de omgeving.
  • We streven naar meervoudig ruimtegebruik van de grond waarbij de zonnepanelen worden gecombineerd met andere functies. Voorbeelden zijn combinaties met waterberging, natuurontwikkeling, akkerbouw, fruitteelt, kleinvee of recreatie. Daarbij juichen we innovatie toe!
  • Omwonenden dienen via coöperatief eigenaarschap mee te kunnen profiteren bij de realisatie- en exploitatie van de zonneweiden. Zo kunnen we samen de opgaven voor de energietransitie realiseren!