Hieronder zie je het filmpje van de pitch. De integrale tekst met beantwoording van de stellingen staat daar weer onder.

REGENBOOG STEMBUSAKKOORD 2022 - COC Limburg – Gemeenteraadsverkiezingen

De ondertekenaars zetten zich in voor een diverse en inclusieve gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken of welke grond dan ook. De ondertekenaars spannen zich in om in de komende collegeperiode deze maatregelen op het gebied van LHBTI-emancipatie uit te voeren.

1. Inclusief beleid voeren. De gemeente voert een inclusief beleid met aandacht voor LHBTI-personen. In het collegeprogramma wordt een passage opgenomen over LHBTI-emancipatie, concrete voornemens worden neergelegd in een beleidsnotitie of actieprogramma en er is budget beschikbaar. LHBTI personen en belangenorganisaties worden betrokken bij de beleidsvorming en de tussentijdse evaluatie van het beleid. Ook wanneer de financiering van Regenbooggemeenten door de Rijksoverheid onverhoopt zou wegvallen, zet de gemeente het beleid voort en compenseert de Rijksbijdrage. Er worden activiteiten georganiseerd, de gemeente ondersteunt LHBTI-organisaties en de situatie van de groep wordt meegenomen in gemeentelijke monitors. Er is in het beleid bijzondere aandacht voor specifieke groepen zoals trans, intersekse, bi+ en lesbische personen en voor LHBTI personen die te maken hebben met discriminatie op meerdere gronden (intersectionaliteit), bijvoorbeeld omdat ze zwart en transgender zijn, of lesbisch en asielzoeker.

2. Veiligheid bevorderen. De gemeente zet zich actief in voor de veiligheid van LHBTI personen. Men bevordert dat er bij de politie een aanspreekpunt is en dat expertise wordt versterkt. De gemeente stimuleert aangiftebereidheid en bevordert een goede registratie van anti-LHBTI-geweld en discriminatie. Ook de antidiscriminatievoorziening heeft aandacht voor- en expertise over discriminatie van deze groep.

3. Jongeren steunen. De gemeente zet zich in voor een omgeving waar LHBTI-jongeren zich veilig en prettig voelen. De wethouder spreekt basis- en middelbare scholen aan op hun wettelijke plicht om LHBTI-acceptatie te bevorderen. Onderwijsinstellingen wordt steun en begeleiding aangeboden om acceptatie te bevorderen en pesten aan te pakken, bijvoorbeeld met voorlichting door LHBTI-organisaties. Activiteiten voor LHBTI-jongeren worden (financieel) ondersteund. De gemeente bevordert dat jeugdzorgmedewerkers, de jeugd-GGZ en jeugd- en jongerenwerkers voldoende expertise over deze groep hebben. De gemeente zorgt dat er voor dak- en thuisloze LHBTI jongeren in de gemeente of de regio deskundige en veilige opvang beschikbaar is.

4. Potentieel kwetsbare groepen steunen. De gemeente zet zich in voor een omgeving waarin potentieel kwetsbare groepen in de regenbooggemeenschap zich veilig en prettig voelen; denk daarbij aan mensen van kleur, biculturele en religieuze personen, asielzoekers, ouderen, mensen met een beperking, en transgender, intersekse en bi+ personen. Activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden voor deze groepen worden (financieel) ondersteund. De gemeente tekent De Nederlandse Intersekseverklaring. De gemeente bevordert dat (ouderen)zorginstellingen LHBTI-vriendelijke en gendersensitieve zorg bieden, bijvoorbeeld met een Roze Loper keurmerk. Ook bevordert de gemeente dat risicogroepen, zoals homo mannen en trans personen, zich snel en kosteloos kunnen laten testen op soa’s. Wanneer er in de gemeente een asielzoekerscentrum is, bevordert de gemeente de veiligheid van LHBTI personen aldaar. In de inburgering is voldoende aandacht voor acceptatie van LHBTI personen en andere vormen van diversiteit.

5. Zichtbaarheid bevorderen en goede voorbeeld geven. Zonder zichtbaarheid geen acceptatie. De gemeente bevordert zichtbaarheid onder meer door evenementen te ondersteunen, door ook foto’s van LHBTI personen te tonen in gemeentelijk informatiemateriaal, door op Coming Out Dag en andere momenten de regenboogvlag te hijsen en met regenboogzebrapaden. De gemeente geeft het goede voorbeeld, bijvoorbeeld door zich een LHBTI-vriendelijk werkgever te tonen, burgers genderinclusief aan te spreken, op formulieren alleen naar ‘geslacht’ te vragen als dat wettelijk vereist is en te zorgen voor genderinclusieve toiletten in gemeentelijke voorzieningen.

Stellingen Regenboog Stembusakkoord

1) Op welke manier wil uw partij de aanwezige LHBTI-organisaties in uw gemeente ondersteunen?

Organisaties: OUCH ZO, COC Limburg, GSA

GroenLinks wil graag de aanwezige LHTBI-organisaties zoals OUCH ZO en de GSA (COC Limburg) ondersteunen door nauw in contact te blijven en de zichtbaarheid te vergroten. Deze LHTBI-organisaties moeten ook betrokken blijven bij het maken van beleidsplannen voor een inclusief beleid. Ook wil GroenLinks graag door het nauwe contact weten wanneer er verzoeken zijn voor verdere ondersteuning. GroenLinks is het opgevallen dat er geen GSA is op de school Dacapo College Sittard en Geleen, noch op het VISTA College. Als dit het geval is door iets dat het COC Limburg hierin belemmert, dan biedt GroenLinks graag steun waar mogelijk.

2) Hoe wilt u zich inzetten voor de minder zichtbare groepen van de LHBTI-gemeenschap? (Transgenders, Intersekse, Ouderen, Asielzoekers)

GroenLinks vindt dat er aandacht besteed moet worden aan de kwetsbare groepen, zoals bovengenoemde, van een op zichzelf al kwetsbare groep. Hoewel deze groepen allemaal aandacht verdienen, kan deze aandacht per groep anders manifesteren. Allereerst moet er gekeken worden naar waar behoefte aan is.

Transgenders

Voor transgenders wil GroenLinks zich met name inzetten op het onderwijs. Helaas is het niet voor elk gezin vanzelfsprekend om thuis te beginnen met voorlichting. Daarom is het belangrijk dat scholen hier een taak in vervullen.

GroenLinks vindt dat leerlingen zich veilig moeten kunnen voelen op scholen. Leraren spelen hier een grote rol. Voorlichtingen voor de leraren is dan ook gepast sinds de groep jongeren die uit durven te komen voor hun genderidentiteit gelukkig toeneemt. Dit kan al simpel beginnen: educatieve films in mentorlessen zoals ‘hij is een zij’.

Scholen kunnen hier studenten bij betrekken die zich hier hard voor willen maken. Op Trevianum is dit bijvoorbeeld de GSA. In de tijd dat ik in de GSA heb gezeten een aantal jaren geleden hebben wij een genderneutrale wc kunnen realiseren op school. Enorme mijlpaal, maar door een gebrek aan voorlichting en nog altijd de grote taboe is dit niet zo veilig als het had moeten zijn.

Aansluitend vindt GroenLinks dat de gemeente een inclusief beleid moet kunnen voeren met specifieke aandacht voor deze groep. Het instellen van genderneutrale toiletten zou hier een stap in kunnen zijn. In gemeentelijke gebouwen, en gesprekken aan durven gaan in de horeca, of musea bijvoorbeeld.

Intersekse

Voorlichting op scholen.

Gemeente moet in contact blijven met belangenorganisaties van deze groep. Erbij betrekken! GroenLinks wil dat we blijven investeren in het Antidiscriminatie meldpunt Nederland. Met behulp van hun jaarlijkse rapportage kan de gemeente worden aangewezen op welke specifieke acties in Sittard-Geleen opgepakt moeten worden. We moeten werken aan de-stigmatisering.

Asielzoekers

Asielzoekers kampen vaak discriminatie op grond van religieuze en/of culturele waarden. Dit vergroot heel erg het taboe rondom hun seksuele geaardheid en/of genderexpressie. Voor deze groep is het al een stuk lastiger om de juiste hulp te krijgen, o.a. door taalbarrières. GroenLinks vindt het belangrijk dat ook folders van hun belangenorganisaties (zoals COC Limburg) in begrijpbaar Nederlands in folders beschikbaar worden gesteld bij de gemeente en digitaal. Concretisering van plannen om deze kwetsbare groep te ondersteunen moet worden gedaan door het betrekken van ervaringsdeskundigen. GroenLinks vindt dat de gemeente goed samen moet werken met vluchtelingenwerk. Een steunpunt voor asielzoekers is ook heel belangrijk. Vluchtelingen uit de LHBT-community die voor hun eigen veiligheid hierheen komen worden vaak afgewezen op hun 1e verzoek omdat ze hun verhaal niet durven te doen. De organisatie ASKV is een steunpunt hiervoor, en is een van de organisaties die de gemeente kan betrekken om op maat gemaakte steun voor deze groep te bieden.

3) Hoe garandeert u veiligheid voor iedereen binnen uw gemeente?

Op straat

GroenLinks wilt een nauwe samenwerking met het Antidiscriminatiemeldpunt Limburg. Met behulp van hun jaarlijkse rapportages krijgt de gemeente inzicht

GroenLinks wil meer wijkagenten en BOA’s die hun bewoners kennen en bereikbaar zijn via social media. Dit laatste zorgt voor een veel lagere drempel voor LHBT-slachtoffers van straatintimidatie om een melding te maken. Ook asielzoekers of mensen die nog in de kast zitten voor hun eigen veiligheid hebben hier veel baat bij. Zo durven meer mensen een melding te maken, wordt het probleem sneller aangepakt en kunnen we beter zorgen voor een veilige gemeente voor iedereen.

Ook kunnen de belangenorganisaties in samenwerking met de gemeente zorgen voor veilige ontmoetingsplaatsen voor LHBT-jongeren.

Veilig thuis

Er moet aandacht komen voor de groep die niet veilig uit de kast kan komen. Hierbij dient er op maat gemaakte ondersteuning te komen om jongeren ook thuis een veilige sfeer te geven. GroenLinks wil voorrang geven aan meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Psychisch

LHBT-volwassenen doen viermaal zo vaak een suïcidepoging als niet-LHBT’ers, transgenders zelfs vijf tot tienmaal zo vaak (Brian C, 2019). Om probleemgericht te werken moeten we in gesprekken gaan met zorginstellingen. Betere voorlichting bieden aan zorgmedewerkers en dit structureel blijven doen.

4) Hoe gaat u inclusief beleid stimuleren de komende 4 jaar? Wilt u hier actief aan bijdragen? En hoe gaat u dit dan doen?

GroenLinks vindt dat iedereen mee doet en elk mens telt. We hanteren een omgekeerde toets: er wordt eerst gekeken wat nodig is en daarna wat er kan.

Onderzoek

Eerste stap: kennis en onderzoek. Waar is behoefte aan? Wat is de stand van zaken?

GroenLinks wilt een nauwe samenwerking met het Antidiscriminatiemeldpunt Limburg. Met behulp van hun jaarlijkse rapportages krijgt de gemeente meer inzicht in de ongelijkheid in verschillende beleidsterreinen. Dan specifiek per terrein kijken wat nodig is. Ervaringsdeskundigen (en belangenorganisaties) hierbij betrekken. Mens op mens contact om geïnformeerd te worden. De gemeente besteedt in beleid en activiteiten bijzondere aandacht aan LHBT personen die te maken hebben met discriminatie op meerdere gronden

LHBT-community steun

Wanneer de LHBT-community door discriminatie getroffen wordt, internationaal, nationaal of regionaal, dienen we onze steun te betuigen als gemeente. Dit hebben we als gemeente Sittard-Geleen heel goed gedaan na de Nashvilleverklaring. Samen met enkele andere gemeentes hebben we de Regenboogvlag geheven als steun.

Ook dienen we aandacht te geven als gemeente aan de ‘minder voor de hand liggende’ zaken waar de LHBT-community meer problemen ondervinden door hun seksuele geaardheid en/of genderidentiteit. Een belangrijk voorbeeld is de woningmarkt. Uit een onderzoek van RIGO is gebleken dat discriminatie een grote rol speelt in de woningmarkt. Maar liefst 19% niet-Nederlanders en 8% LHBT-ers worden gediscrimineerd op de woningmarkt. Er moet een antidiscriminatiekeurmerk komen om discriminatie op de woningmarkt gebaseerd op etniciteit of seksuele geaardheid te voorkomen. Ook dient er inclusiever beleid te komen omtrent de woningmarkt en polygamie. De gemeente dient meeroudergezinnen te bevorderen. GroenLinks wil dat er in woonbeleid beter gekeken wordt naar het aanbod voor specifieke doelgroepen.

5) COC Limburg zet zich al jaren in voor de voorlichting op alle middelbare scholen in Limburg. Hoe ziet u de toekomst hiervan?

GroenLinks is vóór voorlichting! (op scholen, op werk, overal waar nodig en kan)

  • Voorlichting ouders en leraren à genderexpressie/pesten/
  • Intersectioneel: (allochtonen en mensen met een beperking bijvoorbeeld)
  • Structureel aandacht: één les per x aantal jaren is niet genoeg. In samenwerking met het COC Limburg moet er worden gekeken wat effectief is. Een themaweek heeft op veel scholen in Nederland een aanzienlijk verschil gemaakt in LHBT-acceptatie.

6) De vergrijzing neemt toe, oudere LHBTI’s maken ook meer gebruik van zorg. Bent u bereid stappen te zetten om een roze loper certificaat mogelijk te maken in uw gemeente. Voor meer infomatie zie www.rozezorg.nl

Ouderen

GroenLinks is meer dan bereid om stappen te zetten voor een roze loper certificaat. Er moet ook oog komen voor de ouderen in de LHBT-community, met name in zorginstellingen. Deze moeten inclusiever worden: zowel personeel, als bewoners. Er kan gewerkt worden aan de-stigmatisering en het verbreken van de taboe door bijvoorbeeld Coming out day ook aandacht te geven op zorginstellingen, of andere LHBT-gerelateerde activiteiten te organiseren.

7) Bent u bereid het goede voorbeeld te geven? Hoe inclusief bent u als partij?

GroenLinks staat voor gelijkwaardigheid. De ander respecteren, ongeacht de verschillen die er zijn. Voor ons mag niet alleen iedereen meedoen, maar moet iedereen meedoen. We doen als partij altijd ons best om veiligheid te bieden en ruimte om jezelf te zijn en een ander zichzelf te laten zijn. Toch zijn we er ons heel goed bewust van dat je altijd, bewust of onbewust, wat inclusiever kan zijn. En deze bewustzijn zorgt er ook voor dat we stappen blijven maken om dit in de gemeente Sittard-Geleen te bereiken.