Wij zijn van mening dat natuurherstel, stikstofreductie en verbetering van klimaat en dierenwelzijn van levensbelang zijn, ook in de gemeente Sittard-Geleen. Met chemiecomplex Chemelot bevindt zich de nummer drie uitstoter van ammoniak in Nederland in onze gemeente. Megastallen in Limburg staan tevens hoog in de landelijke uitstootlijst.  

Te veel stikstof zorgt voor minder plant- en diersoorten: de biodiversiteit neemt af, de natuur 'verarmt'. Het evenwicht in de natuur (ecosysteem) raakt verstoord. Saillant detail is dat door de geplande uitbreiding het aantal varkens in Guttecoven wordt verhoogd naar 3000, zodat er meer varkens dan mensen in Guttecoven zijn.

Hieronder staat de tekst van het amendement dat mede ingediend werd door D66. Alle andere partijen in de raad stemden tegen ons amendement. Weet dus waar je op stemt op 18 maart 2026.

Amendement: 

Geen uitbreiding huidige varkensstal Guttecoven en bouw nieuwe varkensstal Guttecoven

De gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 13/14 december 2023, gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met registratienummer Z/23/442730

Constaterende dat: 

 • Veehouderij direct en indirect bijdraagt aan klimaatverandering;
 • De directe bijdrage de uitstoot van broeikasgassen betreft, waarbij dit wereldwijd tussen de 14% en 18% van de totale uitstoot betreft;
 • Dit aandeel groter is dan de totale transportsector wereldwijd;
 • De indirecte bijdrage van de veehouderij aan klimaatverandering komt door ontbossing om landbouw mogelijk te maken, vooral voor het verbouwen van veevoer; 
 • Elke 15 seconden een stuk regenwoud ter grootte van een voetbalveld verdwijnt hierdoor; 
 • De vergroting van de veestapel en bijbehorende toename van landbouwgronden leidt tot een verschraling van de biodiversiteit; 
 • Het verlenen van een omgevingsvergunning door de bouw van een varkensstal en uitbreiding van de bestaande stal in Guttecoven zeer onwenselijk is gezien bovenstaande mondiale
  ontwikkelingen;

Overwegende dat: 

 • De beoogde realisatie van de bouw van een nieuwe stal en uitbreiding van de bestaande volgens het College van B&W een strijdigheid oplevert met het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Sittard’;

Besluit: 

 • Punt 1 van het raadsbesluit:
  “Te verklaren dat er in beginsel geen bedenkingen zijn tegen het toestaan van de afwijking van het geldende bestemmingsplan "Buitengebied Sittard" ten behoeve van het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een vleesvarkensstal en uitbreiding van een bestaande stal met biggenstal aan de Rijstraat 102 te Guttecoven”

  te vervangen door:
  “Te verklaren dat er bedenkingen zijn tegen het toestaan van de afwijking van het geldende bestemmingsplan "Buitengebied Sittard" ten behoeve van het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een vleesvarkensstal en uitbreiding van een bestaande stal met biggenstal aan de Rijstraat 102 te Guttecoven”
   

 • Punt 2 van het raadsbesluit als logisch vervolg op bovenstaande wijziging te schrappen.
   

Indiener:
Amani Boukhrissi
GroenLinks-PvdA
Mede-indiener(s):
Pepijn Pi Van de Venne
D66