Stop vlieghinder boven ons Zuid-Limburg!

WILLEN WETEN – Over nut en noodzaak vliegveld MAA

Omwonenden en milieuorganisaties verenigd in de Alliantie stop groei vliegveld MAA heeft een burgerinitiatief genomen om te komen tot een MKBA-onderzoek naar de zin en onzin van verdere investeringen in luchthaven. Een MKBA is een maatschappelijke kosten-baten analyse, een gangbaar instrument om verstandig te besluiten over grote investeringsprojecten. Alle effecten worden in beeld gebracht, niet alleen economisch maar ook effecten voor milieu en leefbaarheid!

GroenLinks volgt het dossier MAA al vele jaren kritisch en juicht het initiatief van omwonenden van harte toe!

Zo’n onderzoek wordt door velen als noodzakelijk gezien. Logisch: de enorme investering van gemeenschapsgelden in de luchthaven is nooit voorafgegaan door een deugdelijke MKBA. En er staan weer miljoeneninvesteringen aan te komen voor het vliegveld.

Omdat het Provinciaal Bestuur kennelijk niet en wij wél WILLEN WETEN over nut en noodzaak van luchthaven MAA is onze conclusie: we dragen als Alliantie zelf zo’n onderzoek op en we starten daarvoor een donatiecampagne onder het motto WILLEN WETEN.

De vier scenario’s die in deze MKBA op hoofdlijnen worden doorgerekend zijn:

  1. Het referentiealternatief zijnde het huidige MAA-scenario en voorziene groei die de directie wil realiseren
  2. Een MAA voor de kleinere luchtvaart van regionaal belang
  3. Een MAA als pionier in elektrisch vliegen, conform wat de Gouverneur voor 2030 in zijn nieuwjaarstoespraak bepleitte
  4. Sluiting van de luchthaven en herontwikkeling van het MAA-terrein

Een MKBA geheel conform de geldende MKBA-leidraad, die onafhankelijkheid en objectiviteit waarborgt. In een transparant proces, waarin alle belanghebbenden worden uitgenodigd deel te nemen in een Klankbordgroep, de Provincie Limburg als eerste! En waarin stap voor stap publiek verantwoording wordt afgelegd. En waarvoor we onderzoekers hebben uitgenodigd met een uitstekende reputatie op MKBA-gebied en al zeker in de wereld van de luchthavens en de luchtvaart.

Er is dus geen enkele reden om op voorhand te twijfelen aan de objectiviteit van de onderzoekers en aan de waarde van de resultaten. De conclusies zullen wij vóór de zomer in alle openbaarheid presenteren en ter discussie stellen. En wie aan de resultaten twijfelt, die is van harte welkom om een second opinion op het door de Alliantie opgedragen onderzoek los te laten.

DOE MEE EN DONEER VOOR DEZE MKBA “WILLEN WETEN”

Het Burgerinitiatief om te komen tot de beschreven MKBA kost in totaal € 25.000 Daarvoor voeren we nu campagne om dit geld van onderop op tafel te krijgen. Doe mee! Meer informatie: www.stopgroeimaa.nl/

Doneren is mogelijk op rekeningnummer:
NL69 TRIO 2017 6209 12 van de Stichting GUVB (Geen Uitbreiding Vliegveld Beek) met vermelding 'Willen Weten’.