Onder andere de wallen en schootsvelden maken de Sittardse binnenstad uniek en zeer aantrekkelijk en daar mogen we best trots op zijn. En net als de meeste andere fracties gaan we er vooralsnog vanuit dat volgend jaar weer veel water door de Sittardse grachten gaat stromen. Mocht daar extra budget voor nodig zijn dan wil ook onze fractie zich daar graag voor inspannen. 

Wethouder Meekels stelde bij zijn afscheid afgelopen dinsdag al voor dat de 37 raadsleden per stadsdeel of wijk als ambassadeur zouden kunnen gaan optreden zodat de raad haar volksvertegenwoordigende rol nog meer oppakt. Lijkt me een goed plan, en ik meld me hierbij al aan als 1egegadigde voor Sittard-Centrum. Want ‘deze Sittardenaer is wel greutsj op Zitterd’.  Wij zijn als fractie ook geen voorstander voor nog meer onderzoeken.

De GroenLinks/ PvdA fractie is vooral blij dat dit college juist nu door wil pakken op mogelijkheden voor woningontwikkeling binnen Ontwikkelpad Centrum Sittard. De 7 te realiseren appartementencomplexen aan de Kennedysingel getuigen daarvan maar natuurlijk ook de herontwikkeling van de V&D locatie, het Frans Klooster, het Agentenkwartier en de Ambachtsschool. Allemaal mooie en veelbelovende plannen die nog dit jaar worden opgestart.  

Toch blijven er nog kansen liggen voor betaalbare huisvesting voor studenten, acute woonzoekenden en jonge huur- en koopstarters. Juist deze doelgroepen komen in of grenzend aan het Sittardse centrum vrijwel niet aan een woning, en dat terwijl juist een mix aan doelgroepen en functies het centrum zo aantrekkelijk en levendig zou kunnen maken. Natuurlijk valt voor ontwikkelaars goedkopere en betaalbare huur niet makkelijk dicht te rekenen op de wat duurdere plekken bij het centrum van Sittard maar dat kan hij compenseren met de winsten op duurdere koopappartementen.  Kan de wethouder aangeven waar hij concreet ruimte ziet voor betaalbare maandhuur in de lijn van de eerder toegezegde huurgrens van 550 euro all-in in één van de DSM-torens? Heeft de wethouder steun van de raad nodig om meer betaalbare huur in prestatieafspraken met de woningcorporaties te bewerkstelligen? Of in een aanbestedingsleidraad of in omgevingsplan voor Sittard centrum mogelijk te maken?  Voorzitter, tenslotte vraagt de GroenLinks/ PvdA fractie aandacht voor maatschappelijke functies in en grenzend aan het Sittardse centrum. En dan denk ik aan organisaties als Mensen met mogelijkheden en de blauwgele huiskamer voor Oekraïense vluchtelingen. Uit de beantwoording van de vragen van D66 over de toekomstige bestemming van huurders in Mavo Land van Gulick blijkt dat de huurovereenkomst van de gemeente met hoofdhuurder Mensen met Mogelijkheden medio dit jaar beëindigd wordt omdat woningcorporatie ZoWonen zich hier gaat vestigen. Zijn er gesprekken gevoerd om de nu daar gevestigde maatschappelijke organisaties elders in en bij het centrum een permanente plek te kunnen bieden waar ze tegen een kostprijs dekkende huur gehuisvest kunnen worden? En zo ja, wat hebben die gesprekken opgeleverd? Heeft een binnenstad niet juist dit soort functies nodig. Onze fractie stemt in met het raadsvoorstel.

N.B. de raad ging unaniem akkoord met het raadsvoorstel.
Er is naar aanleiding van ons advies door wethouders Meekels en Houtakkers toegezegd 'daar waar mogelijk meer betaalbare huur in en bij het centrum van Sittard te realiseren'.
(De 7 woontorens aan de Kennedysingel hebben op een woonprogramma van 210 woningen in totaal 43 sociale huurappartementen voorzien, minder dan 25%  en de DSM Toren heeft de aanvangshuur voor studio's begrensd op 550 euro all in).
Kansen worden verder vooral gezien achter de Kwik Fit locatie aan de Leyenbroekerweg en mogelijk op termijn ook in het Maaslandpark.