Foto: Sittard-Geleen Nieuws

GroenLinks stelt vragen over de lozingsvergunning afvalwater Chemelot

Chemelot wil de komende zeven jaar 650 verschillende chemische stoffen op de Maas lozen. Het gaat onder meer om uiterst giftige stoffen zoals cyanide, chloorbleekloog en ammoniak.

De vergunning van Chemelot-bedrijf Sitech voor het lozen van afvalwater in een zijtak van de Maas (de Ur) verloopt op 31 december dit jaar.
Sitech is te laat met het aanvragen van een nieuwe vergunning (Sitech had de vergunning voor 1 maart dit jaar in moeten dienen, en dat is pas 8 juni gebeurd).
Dat ligt uiterst gevoelig omdat de Maas een drinkwaterbron is. Het gaat volgens Waterschap Limburg en drinkwaterbedrijf WML om een van de meest complexe lozingsvergunningen van Europa.
De vergunningaanvraag van Sitech voor de lozing heeft betrekking op de komende 7 jaar vanaf 1 januari 2020.
Waterschap Limburg is vergunningverlener en de RUD (Regionale Uitvoerings Dienst) doet namens de provincie de handhaving en het toezicht.
De Limburgse Statenfractie van GroenLinks heeft over de bedreigde drinkwatervoorziening en de lozingsvergunning inmiddels vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten (zie bijlage).

Onze vragen aan het college:

  1. Is het college bekend met de problematiek van de aangevraagde lozingsvergunning door Chemelot/ Sitech in relatie tot de drinkwatervoorziening van de Maas?
  2. Het Waterschap vindt dat er alles aan moet worden gedaan om in de toekomst 0 vervuild afvalwater te lozen, gelet op de drinkwatervoorziening van de Maas. Welke beslissingsbevoegdheid heeft de gemeente hierin, en kan het college zelf nog een rol hierin vervullen?
  3. Sitech is te laat met het aanvragen van een nieuwe vergunning. Op welke wijze kan de overheid beter waarborgen dat er geen vervuild afvalwater wordt geloosd, c.q. dat er bij overtreding handhavend wordt opgetreden?
  4. Is het nog van deze tijd – waarin technologische ontwikkelingen steeds sneller plaatsvinden en elkaar opvolgen – om een vergunning voor 7 jaar af te sluiten?
  5. Ziet het college ruimte om de vergunningsduur te bekorten? Indien ja, hoe? Indien nee, waarom niet?

 

namens de GroenLinks fractie,

Jos Janssen, raadslid

 

Ook in de provincie zijn hier door de GroenLinks Statenfractie vragen over gesteld (zie bijlage).
Voor de volledige beschrijving van de gevraagde uitbreiding zie de nota uitbreiding en detailniveau.