GroenLinks over de kadernota 2015

In de gemeenteraadsvergadering van 9 juli is de Kadernota 2015 besproken. Dit is de bijdrage van GroenLinks fractievoorzitter Kim Schmitz aan het debat. Onderwerpen waren o.a. zwerfafval langs de Maasoevers, subsidie voor Maastricht Aachen Airport, het basisinkomen en duurzaamheid.

Voorzitter, we hebben lang moeten wachten op dit moment. Maar dan krijgen we ook wat! Een uitwerking van het coalitieakkoord met vooruitziende blik tot 2021. Dat verdient een algemene beschouwing van GroenLinks. U weet wel, die fractie die als eerste aangaf dat de plannen van deze coalitie echt onderdelen mist waarvan GroenLinks vindt dat die onherroepelijk horen bij een gemeente van deze omvang, in deze tijd van veranderingen; we misten sociaal en we misten groen. En dat doen we nog steeds!

Toentertijd dachten we echter dat niet-coalitiepartijen, burgers en andere belanghebbenden via de in het coalitieakkoord geïntroduceerde principe beginspraak alsnog onze positieve bijdrage konden leveren aan plannen voor onze stad/gemeente die in eerste instantie niet perse de onze waren. En zowaar…..in de allereerste raadsvergadering werd unaniem een motie van GroenLinks aangenomen. Nou, u kunt zich voorstellen dat we daar aardig mee in onze nopjes waren en haast durfden te geloven in de nieuwe bestuursstijl van deze coalitie. Volhardend bezigden we toen nog trots de term: niet-coalitiepartij.

Misschien waren we toentertijd wel iets te enthousiast…..ik weet het niet. Misschien schrok de coalitie wel van het unanieme akkoord op een motie van een niet- coalitiepartij…...ik weet het niet. Maar iemand lijkt de teugels inmiddels te hebben aangetrokken. Alle GroenLinks suggesties zijn daarna met een vaak haast kil NJET klakkeloos van tafel geveegd. Voorzitter, en dat mag. Zo werkt het politieke spel…., helaas nog steeds…. Ik heb alleen ZO gehoopt dat met dit nieuwe college, deze nieuwe bestuursstijl, OOK een tijdperk van nieuwe politiek was aangebroken.

Helaas, die nieuwe bestuursstijl valt inmiddels vies tegen, blijkt een aardige wassen neus…. Beginspraak? Waar? Bij de verdere ontwikkeling van de dure Sportzone, de aanpak centra van Sittard en Geleen, een miljoen naar MAA, het sparen voor hobby’s van dit college vanaf 2016 en zo verder….? Beginspraak verdwijnt zelfs meer en meer naar de achtergrond nu u gaat vragen om kredieten voor programma’s; programma’s die bestaan uit meerdere projecten die u zelf gaat inregelen….. En de raad mag vervolgens in de RIB lezen wat het college aan projecten uit de hoge hoed heeft getoverd. Oh ja, bestuurlijk gevoelige onderdelen worden afzonderlijk aan ons voorgelegd. En wie in dit college gaat bepalen wat bestuurlijk gevoelig is? En gaat u niet compleet voorbij aan wat politiek gevoelig kan zijn?

Nee…..dit college lijkt zeker van haar zaak. “Geef ons maar geld, laat ons het maar fiksen, u hoort het later wel….” En politiek gevoelig….... wat stelt dat nog voor als een college haast zelfs geen suggesties ter verbetering meer krijgt uit de eigen coalitie…..dan zit allemaal wel snor, toch?

Voorzitter, mijn fractie geeft in tegenstelling tot deze coalitie geen miljoenen uit aan onnodig schuiven met ambtenaren; geeft niet via een omweg geld terug aan Chemelot, geeft geen miljoen lokaal overheidsgeld aan een noodlijdend vliegveld, hoeft niet zo nodig te vergaderen in een fancy nieuwe raadzaal…. Nee….., mijn fractie zou het geld zo willen besteden dat de burgers van onze gemeente er daadwerkelijk beter van worden. En daarom bieden wij ook enkele verbeteringen aan.

Zo gaat dit college in deze kadernota compleet voorbij aan doelstellingen op het gebied van milieu, groen en duurzaamheid. Doelstellingen die direct zouden bijdragen aan een fijn woon- en leefklimaat voor onze burgers en bezoekers. Na onze opmerkingen in de commissie over het ontbreken van nieuwe ambities op het gebied van duurzaamheid hebben we een overzicht van reeds lopende duurzaamheidsprojecten gekregen. Da’s allemaal heel mooi, maar lang niet genoeg. Niet genoeg voor een gemeente van deze omvang, niet genoeg voor de door het college geformuleerde ambities voor 2020.

Zorg voor nieuwe initiatieven! Zelf zullen we op het moment van herijking van de duurzaamheidsdoelstellingen ook de nodige initiatieven aanleveren. Gelukkig hebben wij nu al een tweetal eenvoudig aan te nemen suggesties voor u weten te formuleren. Ook namens de Stadspartij, SP en OPA vragen we u naar aanleiding van de door Urgenda gewonnen klimaatzaak in kaart te brengen wat de stand van zaken is betreffende de klimaatambities van onze stad. Tevens vragen we u aan te sluiten bij het provinciaal project Schone Maas. Zo maakt de gemeente Sittard-Geleen immers het lint van schone Maasoevers in Limburg haast compleet.

Ook binnen het sociaal domein zijn onze meningen verdeeld over HOE en met inzet van welke middelen we het beste voor onze burgers doen. Zo is er de laatste jaren een flinke spaarpot gevuld om mogelijke tekorten binnen het sociaal domein aan te vullen. Een spaarpot gevuld met bezuinigingsgeld. Bezuinigingen binnen het sociale domein die we hebben goedgekeurd omdat er op die wijze een financiële buffer gevormd kon worden tegen al het kwaad dat ons te wachten zou staan. En nu wordt deze spaarpot gebruikt om te experimenteren?! DAT spaardoel hebben we echter nooit gekoppeld aan het spaargeld! Daar vindt de fractie van GroenLinks het te zuur voor bij elkaar geschraapt. Experimenteren? Prima en noodzakelijk; doe er uw voordeel mee. Laat onze burgers daarvan profiteren. Echter niet ten koste van het spaarpotje van het sociaal domein. We roepen het college daarom op via een motie de achtervang sociaal domein te ontzien als dekkingsmiddel voor het Experimentenbudget.

Ook de rekening voor de 4x zo dure parkeervergunning wordt op de verkeerde plek gelegd volgens GroenLinks. Een dergelijk exorbitante verhoging heeft immers zoveel negatieve gevolgen voor gehandicapten dat het voor de gemeente -uit de kosten komen- in de ogen van GroenLinks geen leidraad mag zijn. Wij dienen daarom een amendement in en hopen op brede steun in deze raad om onze gehandicapte, autorijdende medeburgers te hoeden voor deze 4x zo dure parkeervergunning.

Voorzitter, Het basisinkomen. Al op veel plekken in het land worden initiatieven ontplooid om te onderzoeken of het basisinkomen wellicht een prima alternatief is voor het huidige complexe, dure en vaak demotiverende systeem van sociale zekerheid . De fracties OPA, SP, Stadspartij en GroenLinks zijn heel benieuwd of het basisinkomen ook in Sittard- Geleen een goede vervanger zou kunnen zijn van ons huidig sociaal systeem. Dmv een motie vragen we het college een informatieavond over het basisinkomen te organiseren, gedegen informatie in te winnen, mogelijkheden te onderzoeken en de raad voor het eind van het jaar te informeren over haar bevindingen.

Voorzitter, Gisteravond werd door wethouder Lebens nog eens fijntjes duidelijk gemaakt dat bijvoorbeeld een geldverslindende activiteit als het schuiven met ambtenaren gewoonweg uitgevoerd gaat worden. Einde discussie! Het is ons duidelijk; deze coalitie heeft de oogkleppen al op en ziet het nut al niet meer in van luisteren naar alternatieven en aanvullende suggesties. Het gaat zelfs zo ver dat voorafgaand aan enkele raadsvergaderingen, nog voor inbreng van moties en amendementen al door de coalitie werd gemeld NIETS te zullen steunen wat door de oppositie zou worden ingebracht. En dan ben ik eigenlijk weer terug bij de start van mijn bijdrage; namelijk de wassen neus van de gepretendeerde, moderne bestuursstijl van dit college. Veel kunnen we blijkbaar niet meer stoppen, de trein dendert al voort en is niet van plan te stoppen bij stations.

Toch is er één geldverslindend plan dat mijn fractie hoopt wel nog tijdig te kunnen voorkomen. Ik vermoed ook dat mijn fractie heel wat bijval vindt bij raadsleden van zowel oppositie als coaltitie. Ik heb het namelijk over de 1 miljoen lokaal overheidsgeld die dit college wenst te storten in de bodemloze put die MAA heet. Een bodemloze put waar we, naar mijn mening, onze handen gelukkig al van hebben afgetrokken toen we afstand deden van de aandelen. Wat is de reden dat dit college alsnog een miljoen wil meebetalen?

In het verleden heeft o.a GroenLinks voorgesteld voor MAA bedoelde steun te investeren binnen onze eigen gemeentegrenzen, namelijk in industrieterrein Holtum-Noord. Iedereen hier weet wat voor een enorme economische boost dit heeft opgeleverd, hoeveel banen er zijn bijgekomen en welke positieve ontwikkelingen nog op stapel staan. Geld juist besteed, volgens GroenLinks. Wij dienen daarom, ook namens de SP, een amendement in en gaan uit van een brede steun om dit miljoen niet in lucht op te laten gaan. Ook nu gaan wij graag met u op zoek naar wederom een betere besteding van dit miljoen. Want meneer Houtakkers en meneer Verjans zoals u reeds aangaf aan L1: er is nog steeds geen duidelijk verdienmodel, we kunnen de euro’s maar 1x uitgeven en we weten dat er nog veel meer staat aan te komen.