Dankzij GroenLinks komt er een energieplatform voor burgers en bedrijven

Versneld verduurzamen energieverbruik Sittard-Geleen.

#wijwerkenaanverandering

 

De gemeente Sittard-Geleen wil in 2050 energieneutraal zijn, dat wil zeggen dat alle energie, die in Sittard-Geleen wordt verbruikt, opgewekt wordt door niet-fossiele bronnen zoals wind- en zonneënergie. Dit om de klimaatverandering af te remmen en onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. In het huidige tempo gaat dat doel niet gehaald worden, daarom is de gemeente bezig het Uitvoeringsplan Energiestrategie 2017 - 2023 op te stellen, op basis van de focusthema’s in de Rapportage duurzaamheidsbeleid 2015-2017.

Die rapportage is te vinden onderaan dit artikel.

Om het energieverbruik in Sittard-Geleen te verduurzamen zijn grote investeringen nodig, veel meer dan de gemeente zelf kan opbrengen. De gemeente kan wel zelf het goede voorbeeld te geven door bv. gebouwen die eigendom van de gemeente zijn duurzaam te maken, wat al een van de focusthema’s is. Maar om het doel energieneutraal in 2050 te halen is het noodzakelijk dat burgers en bedrijven gemotiveerd en gestimuleerd worden om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. GroenLinks fractielid Peter Markusse heeft in de commissievergadering CSSV van 27 november 2017 erop aangedrongen om een energieplatform op te richten. Daarin kunnen burgers, organisaties en bedrijven kennis en ervaringen over energiebesparing, duurzame energieopwekking en energiesubsidieregelingen delen en samenwerken. Wethouder Guyt heeft dit voorstel overgenomen en als focusthema aan het plan toegevoegd, dat op 14 december door de gemeenteraad is aangenomen.

 

Peter Markusse, commissielid CSSV