Bijdrage tijdens de raadsvergadering van 7 mei '20 inzake windmolens Holtum Noord.

Na 14 jaar speculeren over wel of niet windmolens op Holtum Noord is het dan zover. Elk raadslid staat vandaag voor dé fundamentele vraag als volksvertegenwoordiger: hoe dien ik de publieke zaak, het algemeen belang in onze gemeente het beste, afgezet tegen individuele belangen. Met een positief voorbereidingsbesluit kan de formele inspraak op de ontwerp vergunning  starten.

Voor de GroenLinks fractie staat vast dat onze gemeente met de drie windturbines een zeer belangrijke bijdrage levert aan het vergroenen en leefbaarder maken van onze stad. Dat is van belang voor alle inwoners van onze gemeente. Door de komst van de windmolens wordt niet alleen invulling gegeven aan de klimaatdoelstellingen van Parijs, zoals vastgelegd in de Structuurvisie Windenergie op Land en het Nationaal Energieakkoord, maar worden ook belangrijke doelstellingen gerealiseerd die onze coalitie in het coalitieakkoord 2018-2022 heeft opgenomen. Daarin is aangegeven en nu citeer ik letterlijk ‘dat we innovatie en initiatieven gericht op duurzaamheid, maximaal willen faciliteren’. Samen duurzaam de toekomst tegemoet, is dan ook de treffende slogan van dat akkoord.

De GroenLinks fractie is trots op haar wethouder duurzaamheid binnen dit college, die zorgvuldig en doortastend was en is op dit dossier en alle directbetrokkenen op een constructieve wijze heeft benaderd en draagvlak heeft willen creëren. Natuurlijk zijn er omliggende bedrijven en omwonenden die zich benadeeld voelen. Daar is het profijtplan, zoals Engie heeft voorgesteld, ook voor bedoeld. De GroenLinks fractie is van mening dat dit profijtplan er mag zijn omdat Engie omwonenden en bedrijven ruimhartig tegemoet wil komen.

Er is nu genoeg onderzocht. Ik raad de wethouder aan om tijdens het formele inspraaktraject, dat van 16 mei tot 17 juni loopt, samen met ENGIE een inloopavond te houden zodat alle omwonenden kennis kunnen nemen van de vergunningaanvraag en de onderliggende stukken.

Ik doe tenslotte een oproep aan de raad door aan het begin van de formele inspraak unaniem te kiezen voor duurzaam in het algemeen publiek belang. Juist daarmee geven we een krachtig maatschappelijk signaal af.

Jos Janssen
Raadslid

 

N.B. De verklaring van geen bedenkingen en het voorbereidingsbesluit windmolens Holtum Noord is met 25 voor en 8 tegen goedgekeurd door de gemeenteraad.