Op dit moment een actueel en hot item op o.a. Facebook, vanwege de beslissing van de directeur van Artamuse, om collectief ontslag aan te vragen voor het personeel. Let wel: de politiek heeft nog geen definitieve beslissing genomen!

De aanleiding voor Artamuse zal gelegen zijn in de Ronde van 13 februari jl. waarin de diverse raadsfracties lieten doorschemeren, dat zij – gegeven de beperkte financiële middelen - meer zien in alternatieve vormen van muziekonderwijs. Hierdoor ontstond er een wankel perspectief voor het voortbestaan van Artamuse. (NB: In deze ronde heeft Groenlinks GEEN stelling genomen. De uitkomst van deze ronde en de verkenningen van de nieuwe wethouder cultuur zouden de input vormen voor definitieve besluitvorming bij de Kadernota).
Dat Artamuse er nu zelf de stekker uit trekt is feitelijk gebaseerd op de meerjarenbegroting van 2019, waartoe twee jaar geleden is besloten, en waarin de afbouw van de subsidie is opgenomen.
Voor de fractie van GroenLinks heeft het accent steeds gelegen op het voortbestaan van muziekonderwijs, en als dat enigszins haalbaar is, via de bestaande instituties. Maar het instituut was niet leidend voor ons voor de uiteindelijke meningsvorming. Bij de behandeling van de Kadernota in mei/juni zal er een integrale afweging moeten worden gemaakt, en GroenLinks zal zich daarbij steeds laten leiden door de keuzes van de minste pijn.
Uiteraard zijn mede bepalend, de randvoorwaarden uit het verkiezingsprogramma 2018-2022, dat onder andere het volgende hierover zegt: “GroenLinks wil dat de gemeente de regie neemt op het terrein van kunst en cultuur en het cultuurbedrijf. Het cultuurbedrijf is slechts middel en geen doel op zich. Voorop dient te staan, dat de onderscheidende cultuurorganisaties voldoende ruimte hebben voor zelfontplooiing, creativiteit en improvisatievermogen om in een snel veranderende omgeving maximaal te kunnen acteren. Het vertrouwen in de professional dient hierbij leidend te zijn” en “Cultuur is voor iedereen: de gemeente participeert in het Jeugdcultuurfonds dat kinderen uit armere gezinnen in staat stelt om bijvoorbeeld dans-, theater- of muzieklessen te nemen”.
Kortom: een complex dossier, wat vraagt om een genuanceerde benadering. Muziekonderwijs voor iedereen, maar wel op een zodanige wijze dat iedereen daarvan kan profiteren. Ook al bood de regeling “Kansen voor alle Kinderen” de mogelijkheid, dat ook kinderen uit armoedegezinnen muzieklessen konden volgen, in de praktijk komen de cursisten toch vooral uit (boven)modale gezinnen. Het instandhouden van culturele voorzieningen in een inclusieve samenleving is de rode draad, waar GroenLinks voor staat.

Fractie GroenLinks Sittard-Geleen