De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn lang, waardoor starters en mensen met lage en middeninkomens steeds moeilijker aan een woning kunnen komen. De enorme stijging van de huizenprijzen zorgt ervoor dat veel huishoudens kansloos zijn op de ‘woningmarkt’. Het aantal dakloze mensen is in Nederland in tien jaar tijd verdubbeld. En er is een tekort aan woningen voor ouderen die niet meer volledig zelfstandig kunnen of willen wonen, maar nog niet in aanmerking komen voor een verzorgingstehuis.

Het is duidelijk: GroenLinks wil meer woningen bouwen. Maar meer bouwen alléén is niet voldoende. Het gaat ook om betaalbaar bouwen, voor die mensen voor wie de tekorten het grootst zijn.

GroenLinks stuurt daarom actief op de bouw van sociale huur- en sociale koopwoningen voor starters en eenpersoonshuishoudens. Daarnaast is er nu in veel gemeenten een mismatch tussen vraag en aanbod: veel mensen wonen te klein of juist te groot. Daarom gaan we de huidige voorraad woningen slimmer benutten, bijvoorbeeld via het splitsen van woningen en het aantrekkelijker maken van doorstroming. Ook leggen we de rode loper uit voor iedereen met alternatieve woonidealen en creatieve oplossingen voor het tekort aan woningen.

Wonen mag daarnaast niet langer een bron zijn van ongelijkheid en segregatie, maar moet juist bijdragen aan ontmoeting, begrip voor de ander en een meer rechtvaardige, solidaire samenleving.

Te lang is gedacht dat door krimp van de bevolking in Sittard-Geleen minder woningen nodig zouden zijn. Maar ook in onze gemeente is er een tekort op de lokale woningmarkt. En als de Chemelot campus gaat groeien zal de vraag naar woonruimte toenemen. De door de gemeenteraad recent vastgestelde Transformatievisie Wonen geeft aan dat het wegwerken van de mismatch door een groter aanbod hard nodig is.

 1. Wat GroenLinks betreft bestaan nieuwbouwprojecten uit een vast percentage sociale huurwoningen (30%) en een vast percentage woningen in het middensegment (koop en huur). We gaan daar ook met projectontwikkelaars harde afspraken over maken.
 2. Woningen zijn geen handelswaar. Ongewenste ontwikkelingen die zich in andere stedelijke gebieden al voordoen waar beleggers woningen opkopen, worden goed gevolgd. Als dat ook hier zich gaat voordoen voeren we een zelfbewoningsplicht in.
 3. We pakken het uitbuiten van huurders aan. We werpen een dam op tegen huisjesmelkers. Voor het verhuren van een woning of kamer is een verhuurdersvergunning verplicht. Wie huurders uitbuit, niet zorgt voor fatsoenlijke woonomstandigheden of discrimineert bij het toelaten van huurders, verliest zijn of haar vergunning.
 4. Om de woningnood op korte termijn te verlichten, zorgen we voor tijdelijke woningen. Niet alleen tiny houses maar ook modulaire woonunits die betaalbaar zijn voor huishoudens, 100% circulair zijn en flexibel.
 5. We leggen de rode loper uit voor alternatieve woonvormen zoals woonzorgclusters, tiny houses, woongroepen en CPO-projecten. Het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een constructie die ervoor zorgt dat toekomstige bewoners meer invloed hebben op de ontwikkeling van de eigen woning.
 6. We willen ook best practices in andere gemeenten goed op haalbaarheid in Sittard-Geleen bezien, bv. om nieuwbouw van woonstarters mogelijk te maken met erfpacht constructies. Daar waar de gemeentegrond in eigendom geeft bekijken we of grondprijzen voor sociale huur en betaalbare koopwoningen laag gehouden kunnen worden.
 7. We stimuleren een passende doorstroming op de woningmarkt. Wooncoaches helpen ouderen, indien zij dit wensen, een beter passende woning te vinden in de eigen buurt.
 8. We willen een aantrekkelijke woonplek voor studenten zijn. Middels goede OV-verbindingen kan Sittard-Geleen ook bijdragen aan het verlichten van de woningnood onder jongeren en studenten. Het plan om in een van de leegstaande DSM-torens 300 studentenwoningen te realiseren is daar een goed voorbeeld van. Noodzakelijk is wel dat tussen de drie grote stedelijke gebieden in Zuid-Limburg het treinverkeer, om te beginnen van donderdagen t/m zaterdagen, wordt uitgebreid tot 02u00 ‘s nachts.
 9. We zorgen voor goede huisvesting voor arbeidsmigranten in samenspraak met migranten en omwonenden. Werkgevers die arbeidsmigranten werven maken we medeverantwoordelijk voor een fatsoenlijke huisvesting.
 10. Er moet in het woonbeleid beter gekeken worden naar aanbod van woningen voor specifieke doelgroepen zoals zelfstandige woonruimte voor huishoudens met lichte of zwaardere lichamelijke of geestelijke beperking. (Levanto, Koraal Groep, Pergamijn, Skaeve Huse).
 11. We omarmen de doelen en ambities van woningbouwcorporaties zoals ZoWonen, WonenLimburg en Woonpunt. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in Sittard-Geleen en dragen bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Daarnaast hebben zij oog voor de kwetsbaren in onze gemeente. Zodra de verhuurdersheffing van tafel is - en er extra middelen vrij komen - maken we nieuwe prestatieafspraken waarin corporaties lokaal méér betaalbare huurwoningen gaan bouwen en ze de verduurzaming van de bestaande voorraad gaan versnellen.
 12. GroenLinks wil een stop op de verkoop van sociale huurwoningen zodra het landelijke beleid dat mogelijk maakt. Tot die tijd moet de verkoop van sociale huurwoningen een uitzondering zijn. We nemen dit op in de prestatieafspraken met de corporaties.
 13. GroenLinks wil leegstand actief aanpakken: zo hoeft er niets nieuws te worden gebouwd en kan groen behouden blijven. Leegstaande panden, zoals kantoren en scholen worden omgebouwd tot wonen met een substantieel deel betaalbare huurwoningen.
 14. Dakloze mensen krijgen een dak boven hun hoofd en structureel hulp bij het aanpakken van andere problemen. Dakloosheid bestrijden wordt de verantwoordelijkheid van de wethouder Wonen. Met de nachtopvang zorgen we ervoor dat niemand in onze gemeente op straat hoeft te slapen.