Grondeigenaar DSM van het Graetheide gebied heeft samen met grindbedrijf L’Ortye een ontgrindingsplan bedacht. L’Ortye is over een paar jaar klaar op hun locatie Meers a/d Maas en zoekt een nieuwe grootschalige ontgrindingslocatie voor de komende 15-20 jaar.

Wij zien daar niets in en hebben daar vijf hoofdargumenten voor:

  • Kiezen voor ontgrinding betekent dat er 15-20 jaar in dit gebied en zeker de omliggende woonkernen van Graetheide en Berg a/d Maas te maken gaan krijgen met lawaai en stofoverlast;
  • Er gaan 15-20 jaar dagelijks tientallen vrachtbewegingen met grote vrachtauto’s plaatsvinden over een wegennet waar fietsers het zonder fietspaden nu al moeilijk hebben (Oude Postbaan);
  • Er dient 45 jaar onzekerheid over inrichting van het Graetheide gebied eindelijk een keuze gemaakt te worden voor een groene inrichting en het dan niet past direct daarna te willen starten met grootschalige ontgrinding;
  • Het Graetheidegebied dient als brongebied van de toch al kwetsbare Kingbeek en de IVN-werkgroep Kingbeek heeft reeds op 21 juli jl. aan de gemeenten laten weten het onaanvaardbaar te vinden als in dit brongebied van de Kingbeek deze ontgrindingen gaan plaats vinden. De grondwatervoeding naar de Kingbeekbronnen vindt plaats door een ondergronds grinddal in het Graetheidegebied, waarbij winning van dit grind een zeer grote bedreiging vormt voor de watertoevoer en dus het voortbestaan van deze bronnen met unieke flora en fauna en belangrijke natuurhistorische omgeving.
  • Er is al meer dan 10 jaar geleden beloofd te werken aan een robuuste ecologische verbindingszone over het zuidelijk deel van het Graetheidegebied waar nu juist de ontgrindingsplannen voorzien zijn, waarmee realisatie wederom met 15-20 jaar onnodig vertraagd gaat worden.