GroenLinks gelooft in een inclusieve samenleving, waarin gelijkwaardigheid en respect centraal staan. Als jonge vrouw met een culturele en religieuze achtergrond, ben ik trots dat ik GroenLinks mag vertegenwoordigen tijdens dit debat. Door mijn achtergrond weet ik helaas hoe het is om discriminatie en racisme te ervaren, waardoor ik het juist extra belangrijk vind dat er aandacht wordt besteed aan diversiteit en inclusie. Namens GroenLinks wil ik het Interreligieus Platform en de betrokkenen dan ook bedanken voor de inspanning die zij hebben geleverd om het debat vandaag mogelijk te maken.

Stelling 1: Hoe kijkt u vanuit uw partij aan tegen de rol en positie van religies (kerken en moskeeën) in de samenleving?

GroenLinks ziet het belang van religies en de voorzieningen zoals kerken en moskeeën in. Religie is namelijk een manier om mensen met verschillende afkomsten, culturen en meningen samen te brengen. Voor veel mensen betekent religie hoop, rust en kracht, in zowel moeilijke als mooie tijden. GroenLinks behartigd de rechten van de mens en ziet toe dat iedereen recht heeft op geloofsovertuiging.

Stelling 2: Wat kunnen de plaatselijke kerken en moskeeën in uw visie bijdragen aan een coherente samenleving en verdraagzaamheid?

Plaatselijke kerken en moskeeën dragen bij aan de saamhorigheid onder de mensen. Beide religies leren de mensheid belangrijke levenslessen toe, zoals het hebben van naastenliefde. Vooral nu, na de verschuiving naar participatiesamenleving en de klap van COVID-19, is naastenliefde ontzettend belangrijk. De plaatselijke kerken en moskeeën zien hier ook de noodzaak van in. Zij bieden een ruimte aan bewoners om samen te kunnen komen, of het nou voor een lezing is, het gebed of een evenement. Zo nodigt moskee El-Mohsinine in Sittard, buurtbewoners uit om deel te nemen aan de 'iftar-maaltijden' tijdens de Ramadan. Tevens organiseren onder andere 't Kruispunt in Vrangendael en de baptistengemeente, herbergmaaltijden en ontmoetingen waarbij de buurt wordt uitgenodigd. Daarnaast vervult het Interreligieus Platform een belangrijke rol sinds de moord op Theo van Gogh; door hun goede werk is duidelijk dat er meer gemene delers dan verschillen zijn tussen de geloofsgemeenschappen in Sittard-Geleen. Het is dan ook belangrijk dat de gemeente geloofsgemeenschappen en organisaties zoals het Interreligieus Platform blijft ondersteunen waar nodig.

- Extra: Ut Mooshöfke uit Lindenheuvel, het voorbeeld waar inclusie in de praktijk wordt gebracht. Mensen van verschillende culturen en geloofsovertuigingen, met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt zijn samen aan de slag in Ut Mooshöfke. VERBINDING staat daarin centraal. Met dit mooie initiatief hadden zij zelfs de Kern met Pit award gewonnen in 2020!

Stelling 3: Hoe gaat uw politieke groepering om met de toegenomen diversiteit (religieus, cultureel, etnisch) in de samenleving? Is er plaats voor iedereen?

GroenLinks zet zich actief in op de diversiteit van Sittard-Geleen door de inclusie te bevorderen. Hier in Sittard-Geleen, in Nederland, is er plek voor iedereen. Ongeacht religie, etniciteit, culturele achtergrond, huidskleur, geaardheid of psychische of lichamelijke kwetsbaarheid. GroenLinks is zich er echter van bewust dat de gemeente nog niet volledig toegankelijk is voor iedereen en daardoor dus ook niet volledig inclusief. GroenLinks wil hier verandering aan brengen, door bijvoorbeeld voorzieningen toegankelijker maken voor mensen met een lichamelijke beperking. Ook wil GroenLinks dat de informatie van de gemeente, zoals folders en brochures, in makkelijk en begrijpbaar Nederlands wordt opgesteld. Tevens is het ook belangrijk dat sociale ongelijkheid en armoede hard wordt aangepakt, zeker nu de huur- en energieprijzen flink stijgen. GroenLinks knokt ervoor om iedereen mee te laten doen in de samenleving, vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen.

- Extra: (armoede) GroenLinks knokt ervoor om iedereen mee te laten doen, landelijk ervoor te zorgen dat het minimumloon naar €14 wordt verhoogd, huren te bevriezen en de rekening te leggen bij vermogenden die nu ontzien worden.

Stelling 4: Wat kunnen de gemeentelijke politiek en de lokale geloofsgemeenschappen over en weer voor elkaar betekenen?

Bewoners van Sittard-Geleen moeten zich overal veilig kunnen voelen, ongeacht religie, cultuur of afkomst. GroenLinks is trots op de diverse samenleving die Sittard-Geleen heeft, echter is er ook in deze samenleving sprake van racisme en discriminatie. Bij bepaalde gebeurtenissen wordt discriminatie en racisme verergerd. Denk hierbij aan een terroristische aanval dat wordt gepleegd onder de naam van Islam, terwijl het totaal geen samenhang met elkaar heeft en de Islam dit zelfs niet toestaat. GroenLinks zet zich actief in voor het bestrijden van discriminatie en racisme, in samenwerking met Antidiscriminatie meldpunt Limburg. Door samenwerking met lokale geloofsgemeenschappen, kunnen discriminatie en racisme eerder gesignaleerd worden. Dit draagt dan ook bij aan een transparante samenleving.

- Extra: Bondgenoten met de politie, een interventie dat samenwerkingen met de moskee, politie en gemeente versterkt. Hierbij komen de politie, gemeente en sleutelfiguren uit de buurt samen en bespreken belangrijke actuele onderwerpen met een focus op veiligheid en openbare orde.

- Het kan echter nog dieper: denk hierbij aan de moskee die hulp biedt bij vertalen, bemiddeling in de relationele sfeer, steun bij het tegen houden van protesteerders en zorgen dat jongeren van de straat af komen door activiteiten te organiseren. Aan de randstad worden dit soort samenwerkingen vaker uitgevoerd.

- Extra: meer budget vrijmaken voor kerken en moskeeën, zodat zij o.a. saamhorigheid in de samenleving kunnen versterken. Zij zijn namelijk vaak afhankelijk van donaties. Moskeeën e kerken organiseren vaker lezingen of activiteiten, hierbij is ook veel animo. Zij moeten het echter kleinschalig houden, omdat er niet genoeg budget is voor vrij is.

Stelling 5: In hoeverre besteedt u in uw partij – en verkiezingsprogramma’s aandacht aan religie en diversiteit?

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks bevat dertien standpunten over diversiteit en inclusie, waarbij het uitgangspunt is dat iedereen behoort tot de samenleving. Hoewel wij in een diverse samenleving wonen, is er helaas nog steeds sprake van racisme en discriminatie. GroenLinks zet zich dan ook actief in om institutioneel racisme en discriminatie te bestrijden, in samenwerking met Antidiscriminatie meldpunt van Limburg. Tevens zet GroenLinks zich in voor asielzoekers, door in samenspraak met de buurt en ondersteuning van de gemeente, tijdelijke opvangen in kleinschalige voorzieningen te faciliteren. Hierbij staat GroenLinks er ook voor om het integratieproces van statushouders te versnellen, door hen gelijk een Nederlandse taalcursus aan te bieden en indien mogelijk ook (vrijwilligers-)werk. Daarbij blijft GroenLinks zich inzetten voor de Molukse zaak (en gaat in gesprek met bewoners van de Molukse wijken). Verder behartigt GroenLinks de belangen van de LHBTI+ community door meer aandacht te schenken aan de LHBT-emancipatie.

Standpunten politieke partijen betreft diversiteit, inclusie en religie

Standpunten GroenLinks:

- Punt 43 t/m 55

- Iedereen behoort tot Sittard-Geleen, ongeacht afkomst, cultuur, geloof, geaardheid, etc.

- Inzetten voor Molukse zaak

- Behartigt belangen LHBTI+ community

- Versneld integratieproces statushouders (taalcursus, woonplek, vrijwilligerswerk)

- Tijdelijke opvang asielzoekers in nood, ondersteuning door gemeente en in samenspraak met de buurt

43. Iedereen doet mee en elk mens telt. We treden iedereen met vertrouwen tegemoet en hanteren daarbij de omgekeerde toets: er wordt eerst gekeken wat nodig is en daarna wat er kan.

44. Iedereen doet mee naar eigen kunnen. We onderschrijven het motto van Vidar “Werk voorop, kansen voor iedereen” en zetten daarbij in op verdere versterking van de rol van Vidar.

45. GroenLinks zet zich in voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen. We willen dat zij zich thuis voelen in hun wijk. We zetten daarom in op hulp en ondersteuning die daarvoor zorgt. We betrekken ervaringsdeskundigen hierbij.

46. We zetten vol in op de uitvoering van het VNverdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Dit doen we via versnelde uitrol van concrete plannen. Gemeentelijke gebouwen, voorzieningen en (digitale) informatie maken we toegankelijker. We hebben speciale aandacht voor kinderen met een beperking.

47. GroenLinks wil dat iedereen zichzelf kan zijn. De gemeente voert een inclusief beleid met specifieke aandacht voor LHBTI+ personen, en LHBTI-emancipatie met concrete beleidsvoornemens zoals het tegengaan van anti-LHBTI-geweld, acceptatie en veiligheid van LHBTI+ jongeren op school en daarbuiten en steun voor kwetsbare groepen LHBTI+ personen. Daarnaast is de gemeente zelf inclusief werkgever. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zich thuis voelt in Sittard-Geleen.

48. GroenLinks wil racisme en discriminatie actief bestrijden. De gemeente stelt een gemeente brede en integrale aanpak van institutioneel racisme en discriminatie op. Het doel hiervan is om zichtbaar te maken of en hoe op verschillende (beleids)terreinen ongelijkheid in de hand wordt gewerkt. De jaarlijkse rapportage van het Antidiscriminatie meldpunt (ADV Limburg) wordt besproken in de raadscommissie om te bezien welke specifieke acties in SittardGeleen opgepakt moeten worden. We blijven als gemeente investeren in het ADV Limburg.

49. GroenLinks wil dat alle informatie van de gemeente (folders, brochures, websites, social media) wordt opgesteld in makkelijk te begrijpen Nederlands.

50. GroenLinks blijft zich inzetten voor de Molukse zaak.

51. GroenLinks wil dat de gemeente zorgvuldig en actief communiceert met de statushouders over de rechten en plichten met betrekking tot inburgering. Goede communicatie met Vluchtelingenwerk binnen de gemeente is hierbij van belang.

52. GroenLinks wil dat ook onze gemeente meedenkt en -doet aan de opvang van vluchtelingen, in nauw overleg met bewoners. Bij voorkeur vangen we op in kleinschalige voorzieningen.

53. GroenLinks wil dat vluchtelingen direct na aankomst in de gemeente met een taalcursus beginnen en indien mogelijk met (vrijwilligers-) werk om de integratie te versnellen.

54. Als een vluchteling een verblijfsvergunning krijgt, helpt de gemeente hem of haar zo snel mogelijk aan woonruimte en krijgt hij of zij integratiebegeleiding. De gemeente voert regie over de inburgering, samen met de vluchteling. Jonge immigranten krijgen extra aandacht. Zolang er grote krapte op de woningmarkt is om statushouders te huisvesten stimuleren we tijdelijke noodhuisvesting

55. GroenLinks wil dat uitgewezen asielzoekers in nood van de gemeente ondersteuning en tijdelijke opvang krijgen.

Lees meer in het verkiezingsprogramma.