De impact van een gezond popbeleid op een gemeente en haar bevolking is divers en betaalt zich direct en indirect terug. Popcultuur beïnvloedt en verbindt beleidsterreinen als cultuur, ruimtelijke ordening, economie, citymarketing, toerisme, welzijn, jeugd, onderwijs en integratie. In de grofweg zeventig jaar dat popmuziek bestaat is het uitgegroeid tot een belangrijke maatschappelijke waarde op het gebied van cultuur, diversiteit en inclusiviteit (voor iedereen, door iedereen), economie en talentontwikkeling. Net als bij sport is er bij popmuziek geen top zonder een goede basis. Wie toptalent wil kweken, zal een brede infrastructuur moeten creëren. Daar ligt een belangrijke taak van de gemeente, die haar ook veel kan opleveren. De investering in lokale popcultuur en popcircuit betaalt zich dubbel en dwars terug. Een gemeente die investeert in popcultuur, creëert kansen voor zichzelf en haar burgers.

GroenLinks erkent de waarde van popcultuur en benadrukt dat het een breed draagvlak heeft en de afstand tussen bevolkingsgroepen verkleint. Een relatief kleine investering gekoppeld aan concreet meerjarig beleid en heldere visie levert voordelen op, zowel voor de gemeente zelf als voor een brede groep burgers in alle lagen van de maatschappij.

GroenLinks vindt dan ook dat Poppodium Volt van groot belang is in het brede cultuuraanbod en wil de komende jaren haar dan ook de kansen bieden zich optimaal te ontwikkelen. Een poppodium en de popbiotoop voor talentvolle nieuwe bands verhogen de aantrekkingskracht van de stad en passen in een lange traditie van popcultuur in onze gemeente. Uit officiële onderzoeken en ervaringen binnen de sector in het land blijkt dat poppodia het beste tot hun recht komen als ze een zelfstandige organisatie vormen. GroenLinks wil dat in onze gemeente ook mogelijk maken.

Na de gemeentelijke investering in het gebouw en al haar potentie zien we het als een kapitaalvernietiging om nu niet door te pakken door het poppodium niet de kans te geven zich als zelfstandige organisatie te ontwikkelen. Het poppodium moet naar ons idee met een eigen smoel en een sterk eigen programma een sterke positie kunnen verwerven binnen de sector en de regio. We zien hier, net zoals de recente onderzoeken, onvoldoende kansen in als onderdeel van De Domijnen. Laat popcultuur lekker zichzelf zijn en laat het natuurlijk ontwikkelen. Alleen op die manier krijgt Sittard-Geleen weer een levendige en aantrekkelijke popcultuur. Geef Volt de kans zich als zelfstandige organisatie te bewijzen.

Naschrift

Helaas was er geen meerderheid in de gemeenteraad die vond dat Poppodium Volt zelfstandig moest blijven en is Volt inmiddels samengevoegd met de Domijnen.