GroenLinks over het gemeentelijk werkervaringsproject bij PostNL

De uitzending van Zembla over het project van de gemeente Sittard-Geleen met PostNL heeft voor veel beroering gezorgd. En terecht! Ook de fractie van GroenLinks heeft met stijgende verbazing moeten zien hoe een goed bedoeld arbeidsmarktinstrument in zijn uitwerking niets meer van doen heeft met de progressieve politiek waar wij voor staan.

Op zoek naar een juiste weging van de zaken die tijdens de uitzending naar voren zijn gekomen, zijn voor ons de volgende zaken van belang. Naar de mening van GroenLinks is er niks mis met de deal tussen PostNL en de gemeente Sittard-Geleen. Waar het fout gaat is in de uitwerking van de deal tussen de gemeente en haar bijstandsgerechtigden.

Het project PostNL past als werkervaringsproject binnen de kaders die de gemeente(raad) heeft vastgesteld en die door GroenLinks worden onderschreven. PostNL start een nieuw bedrijf en reserveert in samenspraak met de gemeente een deel van haar potentiële personeelsomvang voor werkervaringsplaatsen. Daar is naar onze mening niks mis mee. Dat is geen verdringing, daar is niemand voor ontslagen. Dat is geen verdringing, want PostNL betaalt immers vanaf de eerste dag een reële inleenvergoeding, een inleenvergoeding die boven het minimumloon ligt.

Punt is natuurlijk wel dat dan de effectiviteit van die werkervaringsplaatsen als gemeentelijk arbeidsmarktinstrument getoetst en bewezen moet worden. Het moet duidelijk zijn dat door de inzet van uitkeringsgerechtigden bij PostNL de arbeidsmarkt- en uitstroomkansen van deze mensen aantoonbaar worden verbeterd. Om een goed oordeel te kunnen geven over de effectiviteit van dit instrument wil GroenLinks daarom uitstroomcijfers zien. De cijfers die momenteel gepresenteerd worden zijn te weinig onderbouwd en betrouwbaar.. Er worden wel uitstroomcijfers gegeven, maar er wordt niet voldoende aangetoond dat deze uitstroom het gevolg is van deelname aan het werkervaringsproject bij PostNL. GroenLinks wil daarom op korte termijn goed onderbouwde en betrouwbare cijfers over arbeidsmarkt- en uitstroomkansen als gevolg van deelname aan het project.

Zwaar punt van kritiek is voor GroenLinks de deal tussen de gemeente en de betrokken uitkeringsgerechtigden. In de uitzending bleek dat de gemeente vanaf de eerste dag een inleenvergoeding ontvangt die boven het minimumloon ligt. De betrokken werklozen ontvangen die extra vergoeding echter niet vanaf dag één. Dat is onacceptabel en moet anders!

Het kan niet zo zijn dat de gemeente de voordelen van het werken bij PostNL de eerste drie maanden in eigen zak steekt. Dat geld moet naar de mening van GroenLinks vanaf de eerste dag ten goede komen aan degene die in het project werkzaam zijn. Het argument dat met de meeropbrengsten de begeleiding en andere administratieve kosten betaald worden, is een non-argument. Feitelijk wordt daarmee de ambtelijke ondersteuning in mindering gebracht op het recht op inkomen van de betrokkene. En dat kan toch nooit de bedoeling zijn van progressief re-integratiebeleid!

Op basis van deze twee punten komt GroenLinks tot een aantal belangrijke punten:

  1. Deelnemers aan het project bij PostNL moeten niet eerst drie maanden in de “wacht” gezet worden voordat zij ook financieel voordeel hebben van hun werk. De gemeente ontvangt immers ook van PostNL vanaf de eerste dag een inleenvergoeding die boven het minimumloon ligt.
  2. Op korte termijn moet het werkervaringsproject serieus worden geëvalueerd. Aangetoond moet worden dat deelname in het project een reële bijdrage levert aan uitstroom- en arbeidsmarktkansen. Is dat niet het geval, dan is het project zinloos en dient het te worden gestopt. GroenLinks wil voorts weten of er naast PostNL ook met andere bedrijven soortgelijke constructies zijn afgesproken. In dat geval willen we dat ook deze geëvalueerd worden op hun effectiviteit.
  3. GroenLinks wil lokaal de leiding nemen in het debat over de wijze waarop werkervaringsprojecten zinvol kunnen worden ingezet. Dat doen we in de raad bij kaderstellende discussies over werk en bijstand, dat doen we buiten de raad door permanent in discussie te blijven met maatschappelijke organisaties als het Sociaal Overleg Sittard en FNV Lokaal. De uitzending van Zembla heeft aangetoond dat we dat debat nog actiever moeten opzoeken. Daarom zal de fractie in overleg met het afdelingsbestuur van GroenLinks Sittard-Geleen op korte termijn een politiek forum organiseren over de zin en onzin van werkervaringsprojecten.

Frans Benders, Fractievoorzitter GroenLinks Sittard-Geleen.

Mail: frans.benders@planet.nl

Mobiel: 06.10266725

Zie ook de reactie van wethouder Berry van Rijswijk en de aankondiging van de debatmiddag over werkervaringsprojecten.