Herontwikkeling voormalige V&D locatie

Onze motie gaat niet over de verwerving door onze gemeente van het V& D gebouw. Daarin kan de Groenlinks fractie zich goed vinden. De motie gaat over de herontwikkeling van het V& D gebouw. Als er 1 gebouw in onze gemeente is dat al bij start bouw controversieel was dan is het wel het V&D gebouw aan de Markt in Sittard. Nog voor de sloop van zijn voorganger op die plek, het karakteristieke Stadhuis, waren de gemoederen verhit in onze gemeente. Er is ongetwijfeld veel gevloekt over de herontwikkeling destijds.

Het V&D gebouw heeft ruim 50 jaar een belangrijke stempel op de Markt van Sittard gedrukt en iedereen mag zelf vinden of dat een mooie of lelijke stempel is. Feit is wel dat zeer veel inwoners en middenstanders van onze gemeente daar een mening over hadden en hebben. Daarmee wordt het strategische belang van deze plek op de Markt voor onze identiteit, waar wij voor willen staan, alleen maar benadrukt. Inmiddels staat het gebouw wel vier jaar leeg.

En nu kom ik op mijn motie. Hierin wordt de raad aangesproken op zijn kaderstellende en volksvertegenwoordigers rol. De motie vind ik zelf een mooi voorbeeld van de gewenste nieuwe bestuursstijl en nu citeer ik het coalitieakkoord daarover.

‘ Kernwoorden in de ontwikkeling van een nieuwe bestuursstijl zijn transparantie en integriteit aan de ene kant en inspraak, participatie en samenwerking aan de andere kant’.

En dan het addendum op het coalitieakkoord. Ik citeer; ‘ door de raad vroegtijdig te betrekken kan de rol en de positie van de raad in het geval van grote onderwerpen worden versterkt. In feite gaat het om de zogenaamde beginspraak van de raad’. Beginspraak dus. Dat ademt deze motie.

 

De motie:

De gemeenteraad van Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 8 juli 2020.

Constaterende dat:

• Het voormalige V&D gebouw aan de Markt van Sittard na verwerving door de gemeente in ieder geval vóór 31 december 2021 getransformeerd of gesloopt moet worden;

• Hierdoor 12.000 m² bvo detailhandel uit het centrum van Sittard wordt gehaald;

• De verwerving van het voormalige V&D-gebouw plaats vindt in het kader van de afspraken met de Provincie, zoals vastgelegd in de herijkte Provinciale subsidiebeschikking voor de stedelijke ontwikkeling centrum Sittard;

• Door het College voorgesteld wordt het gebouw en de locatie in beheer te houden tot besluitvorming over de herontwikkeling in het kader van de toekomstvisie 2030;

• Het uitgangspunt van het College vooralsnog is; herontwikkeling van het voormalige V&D-gebouw en doorstoten van de locatie naar de markt;

• Er al diverse ontwikkelaars zich hebben gemeld met initiatieven voor herontwikkeling.

Overwegende dat:

• Het voormalige V&D-gebouw aan de Sittardse Markt met haar markante gevel een icoon en begrip is voor inwoners van onze gemeente;

• Het stadsvisie traject input moet opleveren ten aanzien van de ontwikkeling van de binnenstad van Sittard;

• Naar verwachting zeer veel inwoners uit Sittard-Geleen en de regio Westelijke Mijnstreek betrokken willen zijn bij de gewenste herontwikkeling van de voormalige V&D-locatie;

• Beginspraak een belangrijk democratisch uitgangspunt is bij mogelijke herontwikkeling van de V&D-locatie;

• De gemeenteraad op basis van de stadsvisie en de bijdragen van inwoners de randvoorwaarden moet vaststellen ten aanzien van de ontwikkeling van het V&D-gebouw.

Verzoekt het College:

1. Parallel aan het traject van de stadsvisie, een proces te organiseren van beginspraak door inwoners en ondernemers uit Sittard-Geleen ten aanzien van de herontwikkeling van het voormalige V&D-gebouw;

2. De gemeenteraad te betrekken bij het proces van beginspraak.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Jos Janssen, raadslid

GroenLinks

 

Deze motie is mede ingediend door D66, PvdA en GOB.
Met  uitzondering van raadslid Sergio Klein hebben alle raadsleden voor de motie gestemd.